top of page

30% boete bij het annuleren van een keuken?

De Mandemakers keukengroep is afgelopen tijd aangesproken op haar verkooptechnieken en de 30% annuleringsregeling. De vloggers van Bucket Boys maken een mooie grap door Mandemakers zelf eens voor een vergelijkbare regeling te laten 'tekenen'. Bij de Mandemakers groep zijn de volgende bedrijven aangesloten: Keukenconcurrent, Keukenmaxx, Brugman, Wooning, Woon Express, Piet Klerkx, Mandemakers Keukens, Küchen Direct, KeukenKampioen, De Tweede Kamer, Nieuwenhuis, Morres en Tulp. Een vlogster die eens een goed gesprek wilde hebben over dit onderwerp werd hardhandig door Mandemakers aangepakt.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft Mandemakers de agressieve medewerker aangesproken op zijn gedrag en aangekondigd om de annuleringsregeling te wijzigen. Per 31 maart 48 uur bedenktijd (waarom nu al niet?) en € 500,- voor keukens tot € 10.000 en € 1.000,- voor duurdere keukens. Ook voor deze boetes dient overigens Mandemakers aan te tonen dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. De rechtbank te Amsterdam oordeelt over de regeling als volgt:

- De kantonrechter zal in het hierna volgende, bij wijze van veronderstelling, er van uit gaan dat:
a. vast zal komen te staan dat er geen ontbindende voorwaarde is overeengekomen zoals door [gedaagde] is gesteld maar door Voortman is betwist, en
b. vast zal komen te staan dat Voortman haar algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst wel aan [gedaagde] ter hand heeft gesteld, en
c. de feiten zijn zoals deze door Voortman zijn gesteld en het beroep van [gedaagde] op bedrog of dwaling niet zal slagen.

- Voor dat geval heeft [gedaagde] een beroep gedaan op het onredelijk bezwarend zijn van het beding in artikel 14.2 van de algemene voorwaarden, welk beding Voortman aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Het betreft algemene voorwaarde in een consumentenkoopovereenkomst. De kantonrechter dient op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie (o.a. 4 juni 2009, C 243/08) en de Hoge Raad ( 13-09-2013 ECLI:NL:HR:2013:691) ook ambtshalve te beoordelen of het beding onredelijk bezwarend is. Daarbij is het volgende van belang:

  1. het betreft een beding als bedoeld in artikel 6:237, aanhef en onder i BW, dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn;

  2. de bedongen schadevergoeding bij annulering is hoog (25%) in verhouding tot de koopsom, waarbij komt dat de schadevergoeding over de koopsom inclusief btw wordt berekend, terwijl moet worden aangenomen dat het contractsbelang voor Voortman exclusief btw is;

  3. Voortman heeft niet bestreden dat voor de opdracht nog geen materialen waren besteld en zij heeft niet onderbouwd dat zij schade heeft geleden, laat staan dat zij heeft onderbouwd tot welk bedrag dit is geweest; de – verder niet onderbouwde –stelling van Voortman dat in het algemeen een brutomarge van meer dan 25% gebruikelijk is doet daar niet aan af, omdat deze stelling te algemeen is;

  4. Het beding geeft Voortman het exclusieve recht de hoogte van de wegens annulering door de afnemer te betalen schadevergoeding vast te stellen.

- De kantonrechter is van oordeel dat het voorgaande met zich brengt dat Voortman zich beroept op een beding dat onredelijk bezwarend is, althans oneerlijk is in de zin van de Bijlage bij de Richtlijn 93/13 EEG.

- Gelet op HvJ EU van 30 mei 2013 C-488/11 Asbeek Brusse en de bovenbedoelde jurisprudentie van de Hoge Raad volgt daaruit dat dit beding moet worden vernietigd. Op grond van deze jurisprudentie mag dan immers niet worden volstaan met een matiging van het aan de consument in rekening gebrachte bedrag, maar is de rechter verplicht dat beding voor de consument buiten toepassing te laten. Ook doet daar niet aan af dat Voortman in deze procedure slechts de minimum schadevergoeding van gevorderde 25% van het factuurbedrag vordert, nu het beding zelf de mogelijkheid biedt van een veel hogere – door Voortman zelf te bepalen – schadevergoeding.

Dit betekent dat de gevorderde hoofdsom in geen geval toewijsbaar is, ook niet in het geval de inhoud van de overeenkomst en de feiten en omstandigheden zijn zoals door Voortman gesteld. Nader onderzoek daarnaar kan derhalve achterwege blijven."

U kunt de gehele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. helaas vergeet de kantonrechter ook weleens de boete uit de algemene voorwaarden te toetsen aan de Europese regels ter bescherming van u.

Bronnen: Prg 2016/321 m.n. Ros, Prg 2014/142.

bottom of page