top of page

Mogen de buren met hun drone over uw tuin vliegen?

Met een drone kun je mooie beelden maken van de natuur of je huis. Maar de buurman kan het gevoel krijgen dat de drone ten koste gaat van de privacy. De rechter heeft recent uitspraak gedaan of het gebruik van een drone en de privacy.

De bescherming van de privacy is onder meer neergelegd in artikel 8 van het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), wat luidt: ‘Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.’ (...)

 

In de afgelopen jaren is nieuwe regelgeving ontwikkeld en ingevoerd, gericht op de regulering van het vliegen met drones. Daarbij is getracht het risico op privacy-schending te verkleinen. Voor kleinere drones, die minder zware apparatuur kunnen dragen, zijn de regels iets ruimer dan voor grotere drones, maar voor alle soorten is een aantal basiseisen opgenomen die gesteld worden aan de bestuurder en de omgeving waarin mag worden gevlogen. Zo is op 1 juli 2015 in werking getreden ‘Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ en per 1 juli 2016 de “Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 30 mei 2016 voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones”. Daarbij is voorzien in de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen van diverse verplichtingen uit de andere regelgeving. Voorwaarde is wel dat:

- de bestuurder minimaal 18 jaar is,

- beschikt over een vliegcertificaat en

- de drone heeft ingeschreven in een daarvoor beschikbaar register.

Ook gelden diverse beperkingen voor het mogen vliegen qua locaties, hoogte en afstand.

 

Uit het voorgaande volgt dat het vliegen met de drone met camera door [eiser] boven het perceel van [gedaagde], zodanig dat [gedaagde] en zijn huisgenoten zich bespied kunnen voelen, als onrechtmatig jegens [gedaagde] moet worden beoordeeld.
Nu partijen hebben aangegeven voor het overige thans nog geen verdere beoordeling te wensen, zal iedere verdere beoordeling en beslissing worden aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich tot een mediator te wenden.

Het vliegen met een drone kan dus niet alleen mooie beelden opleveren, maar is ook aan regels gebonden. U zult dus ook aan de belangen van de buren moeten denken. Gelukkig zijn de buren zo verstandig om met elkaar nu in gesprek te gaan met de buurtbemiddeling of mediator. U kunt de uitspraken nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak en de foto van de drone linksboven. Heeft u ook een probleem met uw buren? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristBurenrecht.nl).

bottom of page