top of page

De overhangende takken van de buren snoeien?

De overhangende takken van de planten van de buren vindt de ene buurman mooi, voor de andere buurman is het een doorn in het oog. Soms kan het ook leiden tot een onveilige verkeerssituatie. Artikel 5:44 BW lid 1 geeft buren het recht om overhangende takken te snoeien, al dus de wet:

'Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.'

 

U zult dus wel een aanmaning moeten sturen aan de buren, vergeet ook niet tijdig de buurtbemiddeling in te schakelen. U zult dan ook rekening moeten houden met een redelijke termijn van zo'n 4 a 6 weken, afhankelijk van het snoeiseizoen. De rechter zal alle omstandigheden meewegen, zo kan er sprake zijn van misbruik van de bevoegdheid om de takken te snoeien. Van hinder hoeft geen sprake te zijn, aldus de voorzieningenrechter te Overijssel

Bij het snoeien zal u wel moeten opletten dat dit zorgvuldig en deskundig geschiedt. U kunt anders een onrechtmatige daad plegen jegens uw buren door bijvoorbeeld de boom te verminken. Zo veroordeelt de rechter te Arnhem, de buurman schade te vergoeden omdat hij bij het snoeien roekeloos te werk is gegaan. Daarbij worden wel de belangen van beide buren afgewogen door de kantonrechter te Hoorn

Als de boom van de buren echter een monumentale boom is dan zal de rechter dat ook wegen, al dus de rechter te Haarlem:

'Nu boom monumentale status heeft en door de gemeente wordt onderhouden en beschermd, levert het (laten) snoeien van de boom door de eigenaar van het perceel waarboven de takken overhangen misbruik op van het hem op grond van artikel 5:44 BW toekomende recht. De eigenaar van de boom kan dan ook niet gehouden worden de overhangende takken te (laten) verwijderen, zodat de daartoe strekkende vordering wordt afgewezen.'

U kunt de uitspraak over de monumentale boom nalezen door te klikken op het logo van de rechtspraak. Heeft u ook een probleem met de buren? Neemt u tijdig contact op met de buurtbemiddeling en/of JuristBrabant.nl (JuristBurenrecht.nl).

Bron: Prg. 2017/127

bottom of page