top of page
quarantine-4981010.jpg

Corona wetgeving

 

De veiligheidsmaatregelen om het Coronavirus zo min mogelijk te verspreiden hebben grote gevolgen voor iedereen. Niet iedereen kan meer naar een notaris om bijvoorbeeld een testament te ondertekenen. Ook verenigingen van eigenaars kunnen niet fysiek bijeenkomen. daardoor ligt besluitvorming van bijvoorbeeld ledenvergaderingen stil. Om aan deze laatste problemen op te lossen is er speciale wet in de maak: Tijdelijke wet COVID-19.  Deze wet is als die wordt aangenomen door de Eerste Kamer geldig vanaf 23 maart 2020 tot 1 september 2020. (De minister kan de wet uiterlijk tot 1 november 2020 laten werken.)

Digitaal ondertekenen bij de notaris

Alle akten die bij een notaris moeten worden ondertekend zoals een testament, een hypotheek, leveringsakte na (ver)koop van een woning kunnen nu ook met behulp van audiovisuele middelen gepasseerd worden. Het is dus mogelijk om via Skype, Facetime etc. de akte te ondertekenen. 

De wet bepaalt:

Artikel 26 (verlijden akte ten overstaan van een notaris met behulp van audiovisuele middelen) 1. Indien partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, kan de notaris, in afwijking van artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van artikel 43, vierde lid, van de Wet op het notarisambt, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. Hiervan maakt de notaris melding in de akte.

2. Een audiovisueel communicatiemiddel als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de eis dat het de notaris in staat stelt de identiteit van partijen bij de akte of door hen gevolmachtigde personen en eventueel andere personen vast te stellen, en dat deze personen via dat communicatiemiddel direct met de notaris kunnen communiceren.

 

De notaris moet de persoon die ondertekend wel kunnen herkennen. Ook zal de notaris moeten vast stellen of de persoon wilsbekwaam is om de akte te kunnen ondertekenen.

Vereniging van eigenaars

Ook voor de vereniging van eigenaars is een speciale regeling opgenomen:

Artikel 24 (vereniging van eigenaars)

1. In afwijking van en aanvulling op de artikelen 127 en 127a van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zijn de artikelen 5, 6 en 7 van deze wet, alsmede artikel 38 lid 7, van overeenkomstige toepassing op verenigingen van eigenaars, met dien verstande dat:

a. artikel 5 lid 4 van deze wet tevens geldt voor het in artikel 111, onderdeel d, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde reglement; 

b. de in artikel 6 van deze wet aan het bestuur toegekende bevoegdheid tevens toekomt aan de voorzitter; en

c. de termijn, bedoeld in artikel 7 van deze wet kan worden verlengd met ten hoogste zes maanden.

2. Indien het reglement een termijn voor het houden van een vergadering bevat, kan deze termijn door het bestuur worden verlengd met ten hoogste zes maanden.

 

Als u op de foto klikt kunt u de volledige wet nalezen.

Naast wetgeving volgt ook de eerste uitspraken vanwege Corona, zoals een horecazaak die de huur deels wenst te betalen door de omzet daling. Vormt de verplichte sluiting een gebrek en is daar een afspraak over gemaakt in de overeenkomst (7:207 BW)? Valt Corona als een onvoorziene omstandigheid te kwalificeren (6:258 BW). Ook de redelijkheid en billijkheid stelt eisen aan contractspartijen tijdens een crisistijd, aldus de rechter uit Assen (Prg. 2020/158 noot Ros), ook Hotel W in Amsterdam had succes.

bottom of page