top of page

Meerderjarige bewind en/of mentorschap?

Voor de 'oude dag' kunt u een levenstestament maken bij een notaris. Als iemand daarvoor niet meer wilsbekwaam is, kunt u via de kantonrechter verzoeken om een meerderjarige bewind en/of mentorschap. Een mentor beslist over de niet financiële zaken, de zorg van pa en ma.

 

De bewindvoerder kan het vermogen van pa of ma beheren. Beheren betreft normale dagelijkse zaken: zoals belastingaangifte doen, de bakker op de hoek betalen. Wanneer de bewindvoerder wil beschikken dan heeft hij of zij medewerking van pa of ma nodig, de 'rechthebbende'. Als pa of ma niet meer kan beslissen over bijvoorbeeld de verkoop van de woning dan zal de bewindvoerder de kantonrechter moeten vragen om een machtiging voor de verkoop van de woning.

Mag een bewindvoerder ook het testament van pa of ma wijzigen met toestemming van de kantonrechter? Nee. Juridisch:

Ingevolge artikel 4:55 BW kunnen zij die handelingsbekwaam zijn, uiterste wilsbeschikkingen maken. Artikel 3:32 BW bepaalt dat iedere natuurlijke persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt. Een onder curatele gestelde is in beginsel onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten (artikel 1:381 BW), maar voor personen die onder beschermingsbewind staan, is, anders dan in het geval van curatele, geen uitzondering gemaakt op de regel dat iedere natuurlijke persoon – kort gezegd – handelingsbekwaam is. Er is dan ook geen reden om de in artikel 4:55 lid 2 BW bedoelde toestemming van de kantonrechter naar analogie (ook) toe te passen op personen op wie een beschermingsbewind van toepassing is.

U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Heeft u ook een probleem rondom een meerderjarige bewind of mentorschap? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

WPNR 7340 - 25 september 2021 Van Wijk-Verhagen: 'Inhoudanalyse van testeer (on)mogelijkheden van onder curatele gestelde personen wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand.' 16-11-2021

bottom of page