top of page

Geschil met uw advocaat?

 

Het kan natuurlijk gebeuren dat u op het einde van een rechtzaak de factuur van de advocaat te hoog vindt. Wellicht heeft de advocaat een beroepsfout gemaakt doordat hij een termijn heeft laten verlopen. U kunt zich dan wenden tot de geschillencommissie advocatuur wanneer de advocaat hierbij is aangesloten. U kunt dat ook doen wanneer de advocaat de zaak al bij de (kanton)rechter heeft neergelegd door u te dagvaarden. Recent heeft de kantonrechter hierover een uitspraak gedaan:

 

"Hieruit alsmede uit de toelichting op de Verordening op de advocatuur volgt dat de burgerlijke rechter met ingang van 1 januari 2015 bevoegd is om over geschillen met betrekking tot de hoogte van declaraties van advocaten te oordelen, tenzij in de overeenkomst van opdracht tussen advocaat en cliënt is opgenomen dat geschilbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage of door middel van een vaststellingsovereenkomst.

 

In de door [B] Advocaten verzonden en door [gedaagde] voor akkoord getekende opdrachtbevestiging d.d. 27 augustus 2010 staat vermeld dat [B] Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en dat [gedaagde] een eventuele klacht bij die geschillencommissie kan indienen, ingeval indiening van de klacht bij de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigend resultaat leidt. Hetzelfde geldt echter ook voor [B] Advocaten in geval van incasso van onbetaalde declaraties. De Geschillencommissie Advocatuur kan niet alleen de wijze van totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht beoordelen, maar ook de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand, de in verband daarmee ingediende schadeclaim en de hoogte van de declaratie. Aangezien [gedaagde] een particuliere cliënt van [B] Advocaten was, treedt de Geschillencommissie Advocatuur ingeval van geschilbeslechting op als een bindend adviseur. Laatstgenoemde levert aldus een bindend advies waarop artikel 7:900 e.v. BW (inzake de vaststellingsovereenkomst) van toepassing is. De kantonrechter volgt [gedaagde] in haar verweer dat hieruit volgt dat [B] Advocaten verplicht is het onderhavige geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen en dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om van het geschil tussen partijen kennis te nemen (vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 3 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:685)."

 

Het is natuurlijk wel handig en verstandig om goed juridisch advies bij een dergelijke procedure te vragen. Let op dat dat indien de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt u de advocaat tijdig aansprakelijk moet stellen vanwege artikel 6:89 BW. Wanneer u de advocaat aansprakelijk wil stellen voor een beroepsfout en de schade die daardoor is ontstaan dan dan is de rechtbank wel bevoegd

 

Let op een intakegesprek bij een advocaat is niet altijd vrijblijvend. Echter als er daarna een toevoeging wordt verkregen dan mag de advocaat geen honorarium voor dit intakegesprek in rekening brengen, aldus de kantonrechter te Alkmaar (u moet natuurlijk wel de eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie over een toevoeging kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Neemt u vrijblijvend contact op. Via een klik op het logo van de Rechtspraak kunt u de hele uitspraak nalezen en via het logo van de geschillencommissie leest u meer over wat zij voor u kunnen betekenen.

Bronnen: Prg 2016/92, Prg. 2017/109

bottom of page