top of page

Is een Ferrari met krakende stoelen non-conform?

Stel u koopt een Ferrari (of een andere mooie auto). Na betaling krijgt u de auto maar o.a. de stoelen kraken en blijven kraken na pogingen tot herstel. Is uw auto dat non-conform, niet hetgeen je van een nieuwe auto mag verwachten? Hoeveel van de koopsom moet de garage dan terugbetalen? De kantonrechter te Overijssel kwam tot de volgende afweging en beslissing:

"[gedaagde] heeft de klachten van [eiser] , in ieder geval die welke betrekking hebben op het kraken van de stoelen altijd erkend. Hoewel [gedaagde] bij conclusie van antwoord heeft gesteld dat die problemen zijn verholpen is inmiddels hangende de procedure genoegzaam komen vast te staan, dat hoewel het probleem soms verholpen leek, maar van een daadwerkelijke structurele oplossing, ondanks de vele pogingen van [gedaagde] daartoe, geen sprake is geweest. Anders dan door [gedaagde] is betoogd hoeft [eiser] van een Ferrai, handgemaakt of niet, niet te verwachten dat deze krakende stoelen heeft, zoals de kantonrechter in december 2014 heeft waargenomen. Dat de auto desondanks gebruikt kan worden, in die zin dat deze rijdt, maakt niet dat de auto voldoet aan hetgeen [eiser] daarvan bij aankoop mocht verwachten. Zulks wordt ook bevestigd door CED Automotive dat onderzoek heeft gedaan.

- Nu [eiser] [gedaagde] bij schrijven van 5 maart 2014 in gebreke heeft gesteld en de problemen niet binnen de gestelde termijn adequaat zijn verholpen heeft [eiser] de koopovereenkomst op juiste gronden kunnen ontbinden bij schrijven van 16 juni 2014.

De kantonrechter zal de gevorderde verklaring voor recht dat de koopovereenkomst buitengerechtelijk op 16 juni 2014 is ontbonden toewijzen. Dat betekent dat [eiser] gehouden is de Ferrrai terug te leveren en [gedaagde] in gehouden is de koopsom, zijnde

€ 273.196,03, terug te betalen behoudens een daarop, wegens gebruik van de Ferrari in mindering te brengen bedrag.

- Partijen zijn het er niet over eens of, en zo ja, welk bedrag op de koopsom in mindering dient te worden gebracht. De kantonrechter overweegt daartoe als volgt.

De afschrijving van de auto kan niet als maatstaf worden genomen omdat die voor rekening en risico van [gedaagde] komt. Immers ondanks de vele daartoe serieus ondernomen pogingen is zij niet in staat is gebleken het probleem op te lossen. De herstelpogingen zijn - in overleg tussen partijen – ook tijdens onderhavige procedure voortgegaan. De daardoor verdergaande waardevermindering kan niet ten laste van [eiser] worden gebracht. Uitgangspunt is en blijft dat [gedaagde] niet deugdelijk heeft gepresteerd.

[eiser] heeft evenwel gebruik van de auto gemaakt en niet enkele bij wijze van proef. [eiser] heeft in totaal ca 8500 km gereden. Het genot was door de ergernis over de krakende stoelen en overige problemen die zich met de auto hebben voorgedaan ongetwijfeld niet maximaal, maar ook niet van nul of generlei waarde. Dat gebruik dient vergoed te worden. De kantonrechter zal het aan dat gebruik toe te kennen bedrag in redelijkheid begroten op € 15.000,- . Dit betekent dat [gedaagde] aan [eiser] , zodra [eiser] de Ferrari bij [gedaagde] heeft bezorgd, aan [eiser] ter zake van de ongedaanmakingsverplichting een bedrag van

€ 273.196,03 minus € 15.000,- = € 258.196,03 dient te voldoen.

Dat de auto door de ontbinding een volgende eigenaar krijgt en minder waard wordt moge zo zijn, dat is geen omstandigheid die voor rekening en risico van [eiser] komt. Ook de omstandigheid dat de auto voor een minimum prijs aan [eiser] is verkocht vanwege de door [gedaagde] bij conclusie van dupliek genoemde omstandigheden, te weten het “halen van een verkoopquotum”, komen voor rekening en risico van [gedaagde]."

De koper mag dus zijn Ferrari terugbrengen naar de verkoper, voor de ritjes moet hij nog wel € 15.000,- 'betalen', de rest van de aankoopsom krijgt de koper terug. U kunt de gehele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

 

Indien de auto via internet wordt gekocht, moet de verkoper u wijzen op het herroepingsrecht volgens de kantonrechter te Alkmaar. Nog een leuke uitspraak over een gestolen Ferrari. Een professionele verkoper neemt een Ferrari mee naar een beurs om daar te verkopen. Daar wordt de auto gestolen, is de bestolen verkoper aansprakelijk? Of een electrische auto met een bereik van 350 km i.p.v. de verwachte 480 km. 

bottom of page