top of page
Pruiken te zien

Haarstukje niet vergoedt door OHRA, dwaling bij koop?

Een haarstukje kan mooi zijn bij ouderdom, soms is een haarstukje zeer gewenst bij een ziekte waar-door het haar uitvalt. Bij voorbeeld bij de auto-immuunziekte “Alopecia Areata”. Door deze ziekte kan iemand op wisselende plaatsen kale plekken op zijn of haar hoofd krijgen. Zorg-verzekeraars hebben daarvoor bij verschillende bedrijven afspraken gemaakt. Nu kopen ouders bij EchtHaarKliniek een haarstuk, achteraf blijkt dat de OHRA geen overeenkomst met hen heeft omdat de kwaliteit van de haarstukjes van EchtHaarKliniek niet goed zou zijn. Kunnen de ouders van de overeenkomst met EchtHaarKliniek, hierna: EHK af? De kantonrechter overweegt en besluit als volgt:

 

"De ouders hebben vervolgens tot hun verweer aangevoerd dat zij hebben gedwaald door mededelingen van EHK. Zij hebben de overeenkomst reeds op 11 juni 2015 op grond van dwaling vernietigd. De ouders hebben ten eerste gedwaald met betrekking tot de vergoeding van het haarwerk door zorgverzekeraar OHRA. Zowel in de brochure als op de website wordt door EHK aangegeven dat een vergoeding wordt gegeven door OHRA van

€ 1.414,50. Tijdens het maken van de afspraak voor het eerste consult heeft de heer [B] ook uit eigen beweging melding gemaakt van deze vergoeding. [W] heeft vervolgens de mogelijkheid om deze vergoeding te krijgen bevestigd in het consult. Geen van beiden heeft een voorbehoud gemaakt, laat staan dat ze hebben gemeld dat OHRA geen overeenkomst heeft met EHK. Vergoeding door OHRA is door het ontbreken van een contract met EHK vrijwel uitgesloten en volgt pas in een concreet geval na toestemming van OHRA. De toestemming voor vergoeding van een haarstukje bij EHK wordt niet gegeven door OHRA vanwege de vele klachten over de kwaliteit van het werk van EHK. Deze informatie was bij EHK bekend, of had bij haar bekend moeten zijn, en EHK had als professionele partij die informatie behoren te delen met de ouders, vooral omdat bekend was bij EHK dat de vergoeding door de zorgverzekering een belangrijk argument was voor de ouders om de overeenkomst aan te gaan. Daar komt bij dat de ouders geen gelegenheid meer hebben gehad om de vergoeding door OHRA nader te onderzoeken omdat ze onder druk zijn gezet om direct bij het consult de overeenkomst te ondertekenen. Als de ouders op dit punt daadwerkelijk een eigen onderzoeksplicht hadden, dan had EHK hiervoor de gelegenheid moeten bieden. Dit had in het uiterste geval gekund door de overeenkomst “onder voorbehoud van de vergoeding door de zorgverzekering” te laten tekenen. Overigens geldt dat vrijwel geen enkele zorgverzekering nog een vergoeding geeft voor een haarstukje van EHK omdat EHK is geroyeerd door de brancheorganisatie voor kappers en haarspecialisten ANKO en sinds 8 oktober 2014 geen erkenning meer heeft van de SEMH (Stichting erkenningsregeling medische hulpmiddelen). De mededelingen die EHK hierover doet, zijn dus misleidend. De ouders hebben in de tweede plaats gedwaald met betrekking tot het belastingvoordeel. Van het mogelijk belastingvoordeel is pas sprake boven een (hoog) drempelbedrag, en ook van deze drempel is geen melding gemaakt door [W] tijdens het consult. Tenslotte is er gedwaald met betrekking tot de wijze van aflevering. EHK heeft de suggestie gewekt dat er vier haarstukjes geleverd zouden worden. Bij navraag is gebleken dat er slechts één haarstukje zou worden geleverd, de andere drie zouden door EHK achtergehouden worden op de kliniek. Om de betreffende haarstukjes in handen te krijgen, dienden de ouders minimaal drie aanvullende consulten te betalen van circa € 100,- per consult. De ouders waren hierover vooraf niet geïnformeerd en hoefden dergelijke extra kosten ook niet te verwachten. Als de ouders op deze drie punten door EHK juist waren geïnformeerd, hadden zij de overeenkomst niet gesloten. De overeenkomst is daarom rechtsgeldig vernietigd op grond van artikel 6:228 BW zodat een grondslag voor de vordering van EHK ontbreekt. (...)."

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de EchtHaarKliniek niet altijd haar klanten goed en eerlijk informeert. Dat rekent de rechter het bedrijf aan. De overeenkomst is dus terecht ontbonden door de rechter. U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Heeft u ook een probleem met EchtHaarKliniek? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.

bottom of page