top of page

AirBnB-verhuur van een huurwoning, boete?

In veel huurcontracten staat dat de huurder aan de verhuurder een boete is verschuldigd indien de huurder de woning zonder schriftelijke toestemming onderverhuurd. Soms staat er ook dat de onderverhuuropbrengst ook voor de verhuurder is. Is dat een geldige bepaling? De kantonrechter te Amsterdam kwam tot de volgende overweging en beslissing:

"11. Wat betreft de gevorderde boete wordt als volgt overwogen. Het beding op grond waarvan boete wordt gevorderd betreft een algemene voorwaarde. Nu gebleken is dat [gedaagde] een consument is, dient op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg (HvJ EG arrest van 4 juni 2009, C-243/08; Pannon) ambtshalve te worden beoordeeld of het beding vanwege zijn onredelijk bezwarende karakter nietig is. Ingevolge artikel 3, lid 3 van de Richtlijn oneerlijke bedingen kunnen als oneerlijk worden aangemerkt onder meer de bedingen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze richtlijn. Tot die bedingen behoort het beding (artikel 1 aanhef en onder e) dat tot doel of tot gevolg heeft ‘de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen.’ Nu in het beding waarop de gevorderde boete is gebaseerd geen limiet is gesteld aan de te verbeuren boete, kan, zoals in dit geval, de boete oplopen tot een bedrag dat in geen redelijke verhouding meer staat tot de geleden schade. Van matiging door de kantonrechter kan ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013 C-488/11 (Asbeek Brusse c.s. versus Jahani) geen sprake zijn. Dit betekent dat op grond van artikel 3:40, lid 2 BW in verbinding met artikel 6:233 aanhef en onder a. BW het boetebeding nietig is. De op grond daarvan gevorderde boete wordt daarom afgewezen.

12. [eiser] vordert voorts een bedrag van € 22.770,00 aan afdracht van inkomsten uit verboden onderverhuur op grond van artikel 1.4 van de algemene bepalingen. Deze naast de boete contractueel bedongen afdracht wordt in het onderhavige geval toewijsbaar geacht, zij het niet in de door [eiser] gestelde omvang. [gedaagde] heeft de hoogte van de gevorderde afdracht weersproken. Zoals hiervoor onder rechtsoverweging 8 is overwogen wordt bij wijze van begroting voor de berekening van de inkomsten uit verboden onderverhuur uitgegaan van een gemiddelde onderverhuur van twee nachten per maand voor twee personen vanaf januari 2012 tot en met oktober 2015. Uitgaande van een begrote opbrengst van € 230,00 per maand gedurende 46 maanden komt dit neer op een totaalopbrengst van € 10.580,00 uit onderverhuur. Dit bedrag is derhalve toewijsbaar."

De boete is in dit geval niet toewijsbaar, maar alle 'geschate opbrengsten moeten wel worden betaald aan de verhuurder. Het lijkt daarom verstandig dat de huurder in de procedure concreet aantoont welke inkomsten de huurder daadwerkelijk heeft gehad minus de eventuele verschuldigde belastingen. Ook het Hof te Amsterdam oordeelde in een vergelijkbaar geval op dezeflde wijze. U kunt de hele uitspraak lezen door op het logo van de Rechtspraak te klikken. Heeft U ook een probleem rondom AirBnB en verhuur? Neemt u dan verblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristHuurrecht.nl).

bottom of page