top of page

Verboden huisdieren in de huurwoning?

Uw hond is mogelijk uw trouwste vriend en u wil graag samen in een huurwoning verder. Een huurster meldt bij het aangaan van de huurovereenkomst dat ze met kinderen en twee 'hondjes' gebruik wil maken van de woning. Daarmee stemt de verhuurder in maar later vind de verhuurder de hondjes toch te groot, ze leveren ook overlast op voor de buren. Mag de verhuurder eisen dat de honden niet in de woning mogen verblijven? De kantonrechter in Amsterdam overwoog en besloot als volgt:

"De kantonrechter stelt vast dat dat [gedaagde] bij de aanvang van de huurovereenkomst [eisers gezamenlijk] heeft meegedeeld dat zij in de woonruimte zou gaan wonen met haar kinderen en twee hondjes. De twee honden van [gedaagde] - zo blijkt uit de getoonde filmpjes en uit de verstrekte informatie ter zitting - zijn met de beste wil van de wereld niet te betitelen als hondjes. Het zijn twee forse exemplaren, die ongeveer 45 à 50 kg wegen en die duidelijk ook een gelijk hun omvang fors geluid produceren. [gedaagde] heeft derhalve bij de aanvang van de huurovereenkomst geen open kaart gespeeld over haar honden en dat valt haar aan te rekenen. [eisers gezamenlijk] heeft derhalve geen afgewogen beoordeling kunnen maken of zij, gelet op de honden, de huurovereenkomst met [gedaagde] wel wilde sluiten. (...)

Geoordeeld wordt dat [gedaagde] daarmee de feitelijke situatie en de door een groot aantal omwonenden ervaren overlast miskent. Voor de kantonrechter is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] ernstig en structureel tekort is geschoten en nog steeds schiet in haar uit de huurovereenkomst voortvloeiende plicht, om ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast wordt veroorzaakt door haarzelf of door de honden die zich vanwege haar in de woning bevinden. De ontkenning van [gedaagde] dat sprake is van overlast maar eerder van pesterijen, zal derhalve worden gepasseerd.

Nu echter de klachten van de omwonenden niet [gedaagde] of haar kinderen betreffen, maar louter de honden, zal de primaire vordering van [eisers gezamenlijk] worden afgewezen en de subsidiaire vordering worden toegewezen. Daarbij zal de termijn waarbinnen de honden elders moeten zijn ondergebracht worden verruimd, om [gedaagde] de mogelijkheid te geven een goed opvangadres voor de honden te vinden. De gevorderde dwangsom zal wel worden toegewezen, tot het daarbij gevraagde maximum."

Dat de huurster niet eerlijk is geweest over de grootte van honden bij het aangaan van de overeenkomst wordt de huurster aangerekend. Vervolgens heeft de verhuurster adequaat gereageerd op de overlast die de honden veroorzaken. Honden en huurster worden daardoor gescheiden door de kantonrechter. U kunt de hele uitspraak nalezen als u op het logo van de Rechtspraak klikt. Ook het Hof Den Haag komt in een verglijkbaar geval tot eenzelfde oordeel.

Het is sowieso belangrijk om eerlijk te zijn bij het aangaan van de overeenkomst. De huur kan anders mogelijk ontbonden worden vanwege bedrog. Over het meten van het geluid kan overigens nog getwist worden tussen partijen, blijkens Hof Arnhem-Leeuwarden

bottom of page