top of page
smahed iPhones

iPhone is na acht maanden kapot, wat zijn uw rechten?

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer uw nieuwe smartphone al na 8 maanden niet meer werkt. Heeft u dan recht op vervanging of moet u genoegen nemen met een 'refurbished' (tweehands) iPhone? De kantonrechter in Amsterdam overwoog en besloot als volgt:

"6. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of de Iphone aan de overeenkomst beantwoordt. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat niet het geval. Van een Iphone van € 799,00 mag een koper verwachten dat deze niet al na acht maanden onherstelbaar defect is, gelet op haar eigen garantieregeling van een jaar is ook Apple die mening toegedaan. Dat de Iphone op het moment van aflevering functioneerde staat aan dit oordeel niet in de weg. Afwijkingen van hetgeen is overeengekomen kunnen zich immers – soms geruime tijd – na aankoop van een zaak openbaren. Nu Apple niet heeft betwist dat het defect is veroorzaakt door een gebrek aan de Iphone zelf, is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. Dat [eiseres] daarbij niet het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW toekomt, zoals Apple nog heeft aangevoerd, doet niet terzake, nu de kantonrechter gezien het vorengaande aan bewijslevering niet toekomt.

7. Vervolgens is de vraag wat het gevolg is van deze non-conformiteit. Partijen zijn het er over eens dat reparatie van de Iphone niet meer mogelijk was. Apple meent wel, zo begrijpt de kantonrechter, dat zij een aanbod tot vervanging heeft gedaan dat voldoet aan artikel 7:21 lid 1 onder c. BW. Vraag is dan wat wordt bedoeld met “vervanging van de afgeleverde zaak” zoals in die wetsbepaling opgenomen. Meer concreet is in dit geval de vraag of de Iphone moet worden vervangen door een nieuw exemplaar zoals op het moment van aankoop, zoals [eiseres] stelt, of dat kan worden volstaan met een refurbished exemplaar dat tenminste vergelijkbaar is met de staat van de Iphone op het moment waarop deze kapot ging, zoals Apple aanvoert.

8. Voor een antwoord op die vraag dient voornoemde wetsbepaling te worden uitgelegd conform de richtlijn waarop deze gebaseerd is. Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Over de voor onderhavige casus relevante bepalingen heeft het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231) onder meer overwogen:

Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken."

Kortom: wanneer reparatie niet meer mogelijk is dan dient de iPhone vervangen te worden door een nieuwe iPhone. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een refurbished/ tweedehands iPhone! Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak nalezen.

bottom of page