top of page

1. Huurrecht. Is de vaststelling van de bestaande huurprijs in een beslissing van de Huurcommissie voor partijen bindend?

2. Hof Den Bosch: Beëindiging van huurovereenkomst bedrijfsruimte op grond van artikel 7:296 lid 1 sub b BW (dringend eigen gebruik vanwege ernstige ziekte verhuurder noodzaak om cafetaria op begane grond om te bouwen to woonruimte). Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten ex artikel 7:297 BW.

3. Kort Geding: Executiegeschil in kort geding. Huurster van woning vordert verbod tot tenuitvoerlegging van een op 2 juni 2014 jegens haar, in kort geding, gewezen ontruimingsvonnis. Levert tenuitvoerlegging van dit ontruimingsvonnis misbruik van bevoegdheid op? Het hof oordeelt dat daarvan geen sprake is. De belangen van de minderjarige kinderen van huurster worden, gezien art. 3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), (daarbij) meegewogen.

4. Kort Geding: Vordering tot ontruiming sociale huurwoning in kort geding wegens verblijf huurders ten minste vijf maanden per jaar in Marokko. Geen contractuele verplichting tot hoofdverblijf; verplichting onder omstandigheden wel op art. 7:213 BW te baseren. Onvoldoende communicatie verhuurder over wijziging beleid, zodat huurders – die woning al 30 jaar huren – wellicht niet wisten of moesten begrijpen dat wijze bewoning slecht huurderschap opleverde. Voor het overige geen omstandigheden die strijd met goed huurderschap kunnen opleveren. Belangenafweging i.v.m. taak Pré Wonen. Terughoudendheid i.v.m. KG.

5. Hof Den Haag: Bestemming. Bakkerij en lunchroom en geen snackbar.

6. Hof Den Bosch: Geen boete verschuldigd door huurder voor feit gepleegd na de datum waartegen de huurovereenkomst door de verhuurder was opgezegd.

7. Hof Den Haag: Huur woonruimte. Is er ook een huurovereenkomst tot stand gekomen met de inmiddels meerderjarige zoon van de oorspronkelijke huurders? Bewijslastverdeling.

8. Hof Amsterdam: huur bedrijfsruimte; huurachterstand; afbetalingsregeling vervallen; contractuele boete over iedere niet-betaalde huurtermijn is iedere maand verschuldigd; schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging tot aan datum wederverhuur.

9.

10.

bottom of page