top of page

Bootligplaats bij uw woning in uw vakantiepark, privé?

Bij sommige vakantieparkjes hebben woningen een ligplaats voor een boot direct aan de privé-woning. Is een dergelijke plek nu gemeenschappelijk of privé-eigendom? In de eigendomsakte staat daarover vaak een kettingbeding (een bepaling die van eigenaar op eigenaar wordt doorgegeven). Het is dan belangrijk dit kettingbeding zorgvuldig door te nemen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden komt in een dergelijk geschil tot de volgende overweging en besluit:

"Het geschil betreft de uitleg van de akte en het daarop gebaseerde reglement. Het hof overweegt dat deze beide documenten naar hun aard niet alleen beogen de partijen bij de onderliggende overeenkomst te binden, maar ertoe strekken ook de rechtspositie van niet direct bij het opstellen van deze documenten betrokken deelgenoten vast te stellen, zoals opvolgende eigenaars die door middel van een kettingbeding aan deze bepalingen moeten worden gebonden. Derhalve zal het hof de objectieve uitlegmaatstaf hanteren, waarbij het aankomt op de in de akte en het reglement tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die de mandeligheid heeft ingesteld. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte en het bijbehorende reglement van de onderscheiden gedeelten van het villapark en uit de bijbehorende situatiekaart, bezien in het licht van de gehele inhoud van de akte en de tekening (vgl. HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933 en HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078 ). De rechtszekerheid vergt dat voor de vaststelling van hetgeen tot de privégedeelten respectievelijk tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven stukken kenbaar zijn. Ditzelfde geldt naar 's hofs oordeel voor bijzondere privaatrechtelijke beperkingen die aan het gebruik van de privégedeelten worden gesteld.

- In de toelichting op de grieven VI en VII stellen [appellanten] zich op het standpunt dat de ligplaatsen niet tot het vaarwater behoren en privé-eigendom zijn van de eigenaar van de bijbehorende villa, die mag beslissen wat hij aldaar aanbrengt aan afstapjes, plankieren en dergelijke en vaartuigen mag aanmeren, voor zover deze binnen de afmetingen van de ligplaats blijven. Volgens [appellanten] kan een mandelige zaak niet tevens één exclusieve gebruiker kennen.

- Het hof verwerpt deze beide grieven. De ligplaatsen worden in de aanhef van de akte onder de gemeenschap geschaard en in artikel 3 van de akte wordt bepaald dat de mandelige zaken worden gebruikt als ligplaats en als vaarwater om van de ligplaatsen te komen van en te gaan naar het openbare vaarwater. Dat de eigenaar van de woning het exclusieve gebruik heeft van de bij zijn woning behorende ligplaats als zodanig (artikel 3 lid 5 van de akte) maakt niet dat de ligplaatsen feitelijk worden uitgezonderd van de mandeligheid. De overige bepalingen, zoals die betreffende het onderhoud van de waterwegen, waaronder het uitbaggeren door Waterwende (artikel 4 lid 3 van de akte), en het beheer door Waterwende, waaronder de inspectiebevoegdheid van de door Waterwende aan te stellen beheerder (artikel 5, lid 4 van de akte) gelden onverkort. Verder mogen andere gebruikers , als de ligplaats niet als zodanig in gebruik is, over de ligplaats heen varen (artikel 8 sub a). De stelling dat mandeligheid zich niet verdraagt met exclusieve gebruiksrechten ten aanzien van een deel van het mandelige goed, vindt geen steun in boek 5, titel 5 BW. Het hof wijst voorts nog op artikel 5:69 BW dat een ruime afwijkingsmogelijkheid biedt voor afwijking van de wettelijke regeling omtrent mandeligheid bij een akte als hier in geding."

De belangrijke passages zijn 'vet' gemaakt. In dit geval zijn de ligplaatsen dus gemeenschappelijk, maar mogen wel exclusief door een bepaalde eigenaar worden gebruikt. De wet maakt namelijk een verschil tussen genot, gebruik, beheer en eigendom. Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak nalezen. Bij ieder vakantiepark kan natuurlijk een andere regeling zijn getroffen. Heeft u ook een probleem inzake een ligplaats in uw vakantiepark? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.

bottom of page