top of page

E-mailen naar de Hoge Raad?

 

Mogen processtukken naar de Hoge Raad ook per e-mail worden gestuurd of moet dat per fax of per post of geavanceerde postduif? De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over het huidige procesreglement. In het procesreglement staat beschreven op welke wijze er geprocedeerd dient te worden. De Hoge Raad:

 

Ingevolge art. 33 Rv kunnen processtukken elektronisch worden ingediend indien van deze mogelijkheid voor het desbetreffende gerecht blijkt uit een voor dat gerecht vastgesteld procesreglement. Het Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden voorziet niet in de mogelijkheid van toezending per e-mail: art. 10.1 bepaalt dat processtukken per post of door middel van faxapparatuur kunnen worden ingediend. Dat niet wordt voorzien in de mogelijkheid processtukken per e-mail in te dienen is bovendien aan de advocaten bij de Hoge Raad bevestigd in een brief van de voorzitter van de civiele kamer van 26 juni 2014. Anders dan de advocaat van [verzoeker] in zijn reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal betoogt, is de toegang tot de Hoge Raad niet in het geding. Het cassatieberoep kan immers worden ingesteld door indiening van een cassatierekest door overhandiging ter griffie, per post of per fax, waarbij voor de laatste wijze van indiening geldt dat stukken die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn per fax zijn ingekomen, gelden als binnen de termijn ingediend (art. 10.3).

 

Op dit moment zijn dus de post en de fax de enige methoden om officiele stukken in te dienen bij de Hoge Raad. De postduif heeft zijn beste tijd gehad. Wanneer zullen we kunnen e-mailen of WhatsAppen met de Hoge Raad? Klikt u op het logo van de Rechtspraak om de uitspraak van de Hoge Raad te lezen.

bottom of page