top of page

Niet geleverde Bitcoins, schadevergoeding?

Een particulier wil 2.750 Bitcoins kopen en sluit een overeenkomst met een professionele handelaar in Bitcoins. De koper betaalt het overeengekomen bedrag, maar de bedrijf levert slechts 990 Bitcoins. De particulier spreekt het bedrijf aan vanwege wanprestatie van het leveren van 1760 Bitcoins en wil een schadevergoeding. Heeft de particulier recht op een schadevergoeding en is een Bitcoin een geld, een vorderingsrecht of een product? De rechter Hof Arnhem-Leeuwarden komt tot de volgende overweging en beslissing:

"In het algemeen geldt dat degene wiens tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd verplicht is aan de wederpartij de schade te vergoeden die deze heeft geleden doordat geen wederzijdse nakoming, maar ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt (artikel 6:277 BW). Uitgangspunt daarbij is dat het positief contractsbelang wordt vergoed. De verschuldigde schadevergoeding wordt gevonden door vergelijking van twee denkbare vermogenssituaties: enerzijds die welke zou zijn voortgevloeid uit een in alle opzichten onberispelijke nakoming, anderzijds die welke zou resulteren in een ontbinding zonder schadevergoeding, na afwikkeling van de daaruit voortvloeiende restitutieverplichtingen. Op de verplichting tot schadevergoeding zijn de artikelen 6:74 e.v. BW en de artikelen 6:95 e.v. BW van toepassing.

(...)

Nu [appellant] zich niet rechtstreeks beroept op artikel 6:125 BW en/of de afdeling 6.1.11 van het BW, en het hof bovendien aansluiting bij deze artikelen niet in de rede vindt liggen, is er geen reden om te onderzoeken of bitcoins als geld in de zin van artikel 6:112 BW en/of artikel 6:114 BW dienen te worden beschouwd.

Nog afgezien van de vraag of de onder I sub c gevorderde verklaring voor recht voldoet aan het bepaalde in artikel 3:302 BW (nu deze niet betrekking heeft op een rechtsverhouding tussen partijen), heeft [appellant] daarom geen belang bij deze verklaring. Om dezelfde reden heeft [appellant] ook geen belang bij een (verdere) beoordeling van de grieven 2 tot en met 5."

Het bedrijf moet dus de schade vergoeden voor de niet geleverde Bitcoins. Maar of een Bitcoin juridisch ook geld is onderzoekthet Hof verder niet. Wellicht valt een Bitcoin ook te zien als een tegoedbon en is er handel in deze tegoedbonnen. Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak nalezen. In een latere uitspraak van de Rechtbank kwalificeert de rechter uit Amsterdam de bitcoin als een vermogensrecht. Klikt u op de foto van de bitcoin om die uitspraak na te lezen.

Prg 2020/81 noot

bottom of page