top of page

Foto: ANP

Bestuurder aansprakelijkheid voor niet afdragen pensioen?

 

Het komt helaas voor dat het niet goed gaat met een b.v. en de bestuurder jarenlang niet het pensioen afdraagt voor zijn personeel. De werknemers van zo'n failliete b.v. hebben geen sociaal plan, geen werk en een pensioengat. Kunnen de voormailge werknemers zich verhalen op hun voormalige baas? De rechter deed hierover uitspraak:

 

Het hof is gelet op alle (...) genoemde omstandigheden van oordeel dat [appellant] een ernstig persoonlijk verwijt te maken valt van het feit dat gedurende zeer lange tijd, te weten enkele jaren, pensioenpremies op de salarissen van [geïntimeerden] werden ingehouden, zonder dat deze aan de pensioenverzekeraar werden afgedragen, dat ook voor het overige de pensioenpremies niet aan NN werden betaald zonder dat de betrokken werknemers van een en ander direct of na zeer korte tijd op de hoogte werden gesteld, terwijl in dezelfde periode andere schuldeisers wel werden betaald. Dat [appellant] en zijn vriendin hebben geprobeerd ASV overeind te houden door het bijstorten van gelden mag zo zijn, maar dat ontneemt aan genoemd handelen en nalaten door [appellant] niet het karakter van een ernstig persoonlijk te maken verwijt. Van overmacht, zoals door [appellant] is aangevoerd, is gelet op het voorgaande geen sprake en evenmin van – overigens door [appellant] niet nader gespecificeerde – onvoorziene omstandigheden. Tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat leidt het onder de eerder genoemde omstandigheden aannemen van aansprakelijkheid van [appellant] niet. (...)"

 

Het is dus niet zo dat enkel door het niet betalen van de pensioenen de bestuurder aansprakelijk is, maar dat kan wel degelijk het geval zijn als er naar alle omstandigheden wordt gekeken. In dit geval werden juist alleen het pensioen van het personeel niet betaald en het personeel hierover niet geinformeerd. De zaak lijkt op de zaak Krol en de Gay Krant, maar wat waren daar alle omstandigheden? Klikt u op de foto om meer te lezen over de gebeurtenissen rondom de zaak van Krol en klik op het logo van de Rechtspraak om de gehele uitspraak te lezen.

Bron: Prg. 2016/106

bottom of page