top of page

Poep-gooiende buurman, welke schade moet vergoed worden?

In sommige burengeschillen gaat het helemaal mis. het blijft dan niet alleen bij woorden. In dit geval moest de rechter oordelen over een uit de hand gelopen burenruzie waarbij één buurman maandenlang met poep en etenswaren naar de buren gooide. De buurman wil een schadevergoeding voor materiële en immateriële schade. Maar welke schade dient de poep-gooiende buurman te vergoeden? De rechter overweegt en oordeelt als volgt:

"reinigingskosten

[eiser] vordert een schadevergoeding voor het reinigen van zijn perceel. [eiser] stelt dat hij als gevolg van het onrechtmatig handelen van [gedaagden] dagelijks minimaal 30 minuten (3,5 uur per week) bezig is geweest om zijn huis, kas en tuin te ontdoen van hondenpoep, menselijke uitwerpselen en andere zaken, zoals rotte vis, eieren, frikadellen en appels. Te rekenen vanaf januari 2009 (dus vanaf het moment dat het onrechtmatig handelen van [gedaagden] op grond van het vonnis van 9 oktober 2013 vaststaat) tot het moment dat [gedaagden] in mei 2013 zijn verhuisd (225 weken) en op basis van een vergoeding van

€ 17,50 per uur berekent [eiser] zijn schade op een bedrag van (225 x € 61,25 (3,5 uur x

€ 17,50) =) € 13.781,25. (...)

(…)

kosten psycholoog

[eiser] stelt dat hij zich als gevolg van het onrechtmatig handelen van [gedaagden] heeft moeten wenden tot een psycholoog. Voor deze bezoeken heeft [eiser] een eigen bijdrage moeten betalen. [eiser] vordert van [gedaagden] vergoeding van de eigen bijdrage ad € 285,00 en € 187,55.

- [gedaagden] betwisten dat hun onrechtmatig handelen zou hebben geleid tot het aanwenden van een psycholoog door [eiser] . [gedaagden] stellen dat deze schadepost niet aan hen kan worden toegerekend.

- [gedaagden] beroepen zich op het ontbreken van causaal verband. Uit de verklaring van de psycholoog die is opgenomen onder randnummer 53. van de kort geding dagvaarding (productie 5) volgt dat de bezoeken van [eiser] aan de psycholoog direct in verband moeten worden gebracht met het onrechtmatig handelen van [gedaagden] In deze verklaring staat te lezen dat de zeer ernstige overlast die [eiser] van [gedaagden] ondervindt nadelige consequenties heeft voor het psychisch welzijn en welbevinden van [eiser] .

Daarmee staat het causale verband tussen deze schadepost en het onrechtmatig handelen van [gedaagden] voldoende vast. Tegen de gestelde omvang van de schade hebben [gedaagden] geen afzonderlijk verweer gevoerd. Dat betekent dat deze schadepost zal worden toegewezen.

Gederfd woongenot

[eiser] vordert vergoeding van verminderd woongenot. Hij stelt dat hij als gevolg van het onrechtmatig handelen van [gedaagden] zijn tuin, welke 50% van de totale perceeloppervlakte beslaat, van januari 2009 tot mei 2013 niet heeft kunnen gebruiken. Daardoor hebben de woonlasten, waaronder [eiser] enkel zijn maandelijkse hypotheekrente ad € 548,33 verstaat, ten dele hun doel gemist. [eiser] berekent zijn schade op 53 maanden x 50% van de woonlasten (€ 274,17) is € 14.531,00. (...)

- Naar het oordeel van de rechtbank is [eiser] door het onrechtmatig handelen van [gedaagden] ernstig aangetast in zijn woongenot. Het structureel gooien van (honden)poep, etenswaren en overige zaken, het veroorzaken van geluidsoverlast en het bespieden van de woning en het perceel van [eiser] maken dat van een onbelemmerd en vrij gebruik van de tuin door [eiser] geen sprake is geweest. Omdat [eiser] er voortdurend rekening mee heeft moeten houden dat er voorwerpen over de schutting werden gegooid, hij werd bespied of uitgescholden is naar het oordeel van de rechtbank de derving van woongenot over de hele gevorderde periode aanwezig geweest en laat deze zich niet herleiden tot het al dan niet feitelijk gebruik gemaakt hebben van de tuin door [eiser] . (...)

Net als [eiser] nemen [gedaagden] de maandelijkse hypotheeklast als grondslag voor de berekening van het gederfd woongenot en erkennen zij dat het perceel van [eiser] voor de helft uit tuin bestaat. De rechtbank ziet niet zonder meer in waarom, zoals [gedaagden] voorstaan, de door [eiser] gevorderde 50% van de hypotheeklast tot 21% moet worden beperkt, aangezien zijn schade is gerelateerd aan het gebruik van zijn perceel en niet aan de (werkelijke) waarde daarvan. Het vorenstaande leidt ertoe dat deze schadepost zal worden toegewezen.

Smartengeld

[eiser] stelt dat de door hem ondervonden ernstige overlast van [gedaagden] heeft geleid tot een aantasting in zijn persoon. Naast een bedrag ter vergoeding van gederfd woongenot vordert [eiser] ook een bedrag van € 78.750,00 (1.575 dagen maal € 50,00) wegens geleden immateriële schade. (...) 

- De rechtbank is van oordeel dat [eiser] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zo ernstige aantasting van het woongenot, dat deze heeft geleid tot een aantasting in zijn persoon. Uit de in rechtsoverweging 3.11 ook al genoemde verklaring van de psycholoog blijkt dat de zeer ernstige overlast die [eiser] van [gedaagden] heeft ondervonden consequenties heeft gehad voor het psychisch welzijn en welbevinden van [eiser] . Deze verklaring ondersteunt derhalve in voldoende mate de rechtsgrond voor de onderhavige vordering. Verder rechtvaardigt de bijzondere ernst van de normschending, het bevuilen van de eigendommen van [eiser] met (menselijke) uitwerpselen gedurende een lange periode, toekenning van een immateriële schadevergoeding, zij het niet in de omvang zoals door [eiser] is gevorderd. De rechtbank oordeelt een vergoeding van € 5.000,00 ter zake van smartengeld redelijk.

Uit het voorgaande volgt dat [gedaagden] aan [eiser] verschuldigd zijn een bedrag van in totaal € 23.628,55 vermeerderd met wettelijke rente vanaf 12 november 2012.

Eigen schuld

Tot slot hebben [gedaagden] nog aangevoerd dat de door [eiser] gestelde schade het gevolg is van aan hemzelf toe te rekenen omstandigheden. Zij stellen daartoe dat bepaalde gedragingen van [eiser] een reactie van [gedaagden] hebben uitgelokt. Voorts stellen zij dat [gedaagde sub 2] een keer is belaagd door [eiser] . Nu [gedaagden] hun stellingen niet nader hebben geconcretiseerd of onderbouwd zal de rechtbank het beroep op eigen schuld als onvoldoende onderbouwd passeren."

Dit is uiteraard een ernstige burenruzie. Bij het bepalen van schade is van belang om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door de buurman (causaal verband) en hoe hoog de schade dan is. Bij een totale schadevergoeding onder de € 25.000,- is de kantonrechter bevoegd om over een zaak te oordelen. Als u op het logo van de Rechtspraak klikt dan kunt u de hele uitspraak nalezen. Heeft u ook een probleem met uw buren? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant (JuristBurenrecht.nl).

bottom of page