top of page
carsharing-1436203__480.jpg

Aansprakelijk voor schade aan de gehuurde auto?

Wanneer u als consument een auto huurt moet u zich natuurlijk inspannen om geen schade te veroorzaken. Veel huurders kiezen er voor een beperking van de aansprakelijkheid door een lager eigen risico of het eigen risico af te kopen. Wat gebeurt er als er toch schade ontstaat door een verkeersfout?

De verhuurder beroept zich vaak op opzet of grove schuld aansluitend op de wet artikel 7:952 BW, een verzekeraar vergoedt die schade niet. De consument stelt dat de verhuurder feitelijk een boete oplegt en dat die boete in strijd is met het Europese recht ter bescherming van de consument (Richtlijn 93/13/EEG). Het Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich over dit geschil en komt tot de volgende overweging en conclusie:

Ten aanzien van de uitzondering van artikel 5 lid 4 onder a geldt dat partijen, zoals Bo-Rent bij haar schets van de achtergrond van artikel 5 lid 4 heeft aangegeven, in uitzondering op de hoofdregel dat de huurder de schade aan het gehuurde draagt (tenzij sprake is van overmacht), zijn overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de huurder voor schade - op ruit-, band- en bovenhoofdse schade na - is uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is een kernbeding in de overeenkomst tussen partijen. In het contract is de uitsluiting vermeld en voor het afkopen van het eigen risico betaalt de huurder ook een vergoeding. Artikel 5 lid 4 onder a zorgt ervoor dat de huurder zich niet op de overeengekomen uitsluiting van aansprakelijkheid kan beroepen indien hij de gehuurde auto niet zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming heeft gebruikt, wat het geval zal zijn indien hij zich ten aanzien van het ontstaan van schade niet op overmacht kan beroepen. In de praktijk betekent dit dat de huurder ook al heeft hij het eigen risico afgekocht toch aansprakelijk is voor de aan de gehuurde auto ontstane schade wanneer hij een verkeersfout maakt.
Waar de huurder die het eigen risico heeft afgekocht zonder artikel 5 lid 4 onder a niet aansprakelijk is voor schade aan de gehuurde auto die het gevolg is van onachtzaamheid, zoals een voorrangsfout, is hij met artikel 5 lid 4 onder a wel voor die schade aansprakelijk. Het beding plaatst hem dan ook in een juridisch minder gunstiger positie dan voortvloeit uit de toepasselijke regels van het Nederlandse recht, doordat de inhoud van de rechten die de huurder volgens de toepasselijke Nederlandse bepalingen aan de afkoop van het eigen risico in de huurovereenkomst kan ontlenen - geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onzorgvuldigheid, zoals een verkeersfout -, wordt beperkt zonder dat die beperking het gevolg is van de toepasselijke Nederlandse bepalingen.
Naar het oordeel van het hof kon Bo-Rent er redelijkerwijs niet van uitgaan dat een huurder een beding als artikel 4 lid 5 onder a zou aanvaarden indien daarover op eerlijke en billijke wijze was onderhandeld. Bij een dergelijke onderhandeling zou immers duidelijk moeten worden dat de huurder wel een vergoeding moet betalen voor het afkopen van zijn aansprakelijkheid voor schade aan de auto als gevolg van, onder meer, alle door hem gemaakte verkeersfouten, Bo-Rent een verzekering heeft afgesloten voor deze schade en aanspraak kan maken op een uitkering van deze verzekering (tenzij sprake is van schade als gevolg van opzet of roekeloosheid) en de huurder desalniettemin toch aansprakelijk is voor deze schade. Bo-Rent zou, met andere woorden, duidelijk moeten maken dat het beding de door haar aangeboden beperking van de aansprakelijkheid goeddeels van haar inhoud berooft. Zij mag er niet van uitgaan dat een huurder een dergelijke beperking van zijn rechten accepteert.
De slotsom is dan ook dat het beding in strijd met de goede trouw een aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten nadele van de consument veroorzaakt. Het hof zal het beding om die reden buiten toepassing laten.

Bo-rent verkoopt dus eerst tegen een vergoeding (afkoop) geen eigen risico om vervolgens die belofte door de algemene voorwaarden die belofte niet waar te maken in veel situaties. Het Hof komt tot de conclusie dat het beding van Bo rent oneerlijk is. U kunt de gehele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page