top of page

Vereniging betaalt voor de b.v.- slagboom op het vakantiepark?

 

Het komt regelmatig voor dat een park met bungalows in een vorm van de vereniging wordt georganiseerd. Indien er dan een geschil tussen de leden bestaat of met het bestuur is het verenigingsrecht van toepassing. Vaak is er ook een b.v. in het spel die mede-verantwoordelijk is voor de exploitatie. De vereniging en de b.v. maken dan vaak afspraken over de exploitatie van het park. Maar door de tijd kan er veel veranderen. Kan één van de partijen dan een beroep doen op onvoorziene omstandigheden of de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid om zo de overeenkomst te laten aanpassen?

 

In een zaak waarbij in 1997 een slagboom wordt geplaatst, die slagboom in 2012 moet worden vervangen destijds was er tussen de b.v. en de vereniging afgesproken dat het gebruik gratis zou blijven, maar b.v. Het Zonnetje vraagt om een borg en een vergoeding, oordeelt de rechter:

"Met de grieven I en II en de daarop gegeven toelichting heeft Het Zonnetje (de b.v.) betoogd dat de kantonrechter haar beroep op onvoorziene omstandigheden (als bedoeld in artikel 6:258 BW) en op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW, artikel 6:2 BW) ten onrechte heeft verworpen. Volgens Het Zonnetje zijn de omstandigheden gewijzigd en moest de slagboom, die in 2005 onherstelbaar beschadigd is geraakt, in 2012 worden vervangen vanwege een toename van de criminaliteit. Er zijn de laatste jaren minder bewoners aanwezig nu de gemeente op permanente bewoning is gaan controleren, en deze rust bevordert de criminaliteit. De bewoners zijn gebaat bij de slagboom, doordat de veiligheid daardoor is toegenomen en men zich ook veiliger voelt. De verandering van de omstandigheden is van dien aard dat de Vereniging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten, en de omstandigheden maken het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de Vereniging zich nog op de overeenkomst blijft beroepen.

 

Volgens de tekst van de brief van 1 maart 1997, waarmee Het Zonnetje onverkort heeft ingestemd, zal Het Zonnetje pasjes, waarmee de slagboom kan worden bediend, gratis aan de leden van de Vereniging ter beschikking stellen en zal zij de Vereniging ook geen bedragen in rekening brengen wegens onderhoud aan de slagboom. In geval van onvoorziene omstandigheden, kan de rechter deze overeenkomst wijzigen of ontbinden indien de gewijzigde omstandigheden van dien aard zijn, dat de Vereniging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding daarvan niet mag verwachten. De door Het Zonnetje gestelde (en door de Vereniging betwiste) toename van (het gevaar van) criminaliteit op het park kan wellicht een in de overeenkomst onvoorziene wijziging van de omstandigheden opleveren, maar het valt niet in te zien dat de Vereniging Het Zonnetje naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan houden aan de verplichting om het gebruik van de slagboom gratis te verzorgen. Ook indien alle gebruikers van het park profijt hebben van de slagboom, zoals Het Zonnetje heeft gesteld en de Vereniging heeft tegengesproken, is dat onvoldoende om de in 1997 gesloten overeenkomst opzij te zetten. Hetzelfde geldt voor het argument van Het Zonnetje dat de andere parkgebruikers nu mogelijk meer moeten betalen doordat de Vereniging Het Zonnetje aan de overeenkomst houdt. Mogelijk kan de Vereniging zich niet langer verzetten tegen de aanwezigheid van een slagboom, maar dat is iets anders dan dat zij verplicht zijn om in de kosten daarvan bij te dragen. De grieven I en II falen daarom."

 

De slagboom mag dus blijven staan maar de b.v. mag er geen geld voor vragen aan de vereniging. Om de gehele uitspraak over de slagboom te lezen klikt u op het logo van de Rechtspraak. bij dergelijke parkconstructies kunnen er meer problemen zijn zoals verplichte bemiddeling van de huisjes via een aanbieder. Wellicht kunt u als consument zich dan beroepen op bescherming volgens Europese richtlijnen, aldus de rechter uit Alkmaar

Permanente bewoning van een vakantiepark kan problemen opleveren. Wat als de woning permanent wordt verhuurd terwijl dat niet mag? De uitleg van het huurcontract brengt dit geschil tussen verhuurder en huurder verder, aldus de rechter.

 

Heeft u ook problemen binnen uw parkvereniging? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

Bron: Prg 2016/107 

bottom of page