top of page

Camping zegt huur voor vaste plaats op, schadevergoeding?

 

Als u al jaren met plezier op een camping een vaste plaats heeft wilt u waarschijnlijk het liefst blijven. Toch kan de camping op grond van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen de huur opzeggen. Wanneer u heeft geïnvesteerd in het bewerken van de grond of uw hele caravan is niet meer te verplaatsen dan geeft dat problemen. De Recron-voorwaarden sluiten een schadevergoeding uit, maar is dat altijd redelijk? De kantonrechter te Noord-Holland kwam tot de volgende overweging en beslissing:

"In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens bedrijfsbeëindiging is Camping De Bocht op grond van de RECRON-voorwaarden geen schadevergoeding aan de huurders verschuldigd. Dit brengt echter niet mee dat de huurders door Camping De Bocht niet in enige mate schadeloos moeten worden gesteld. Uitgangspunt bij een regelmatige opzegging is dat er geen grond bestaat voor toekenning van schadevergoeding aan de opgezegde partij, ook al heeft de opzegging nadelige consequenties. Desalniettemin kan op grond van redelijkheid en billijkheid ook bij een regelmatige opzegging ruimte zijn voor schadeplichtigheid van de opzeggende partij. In dit geval wijst de kantonrechter erop dat de huur van de staplaatsen ooit bedoeld is geweest voor tenten en caravans: kampeermiddelen die naar hun aard verplaats- en verwijderbaar zijn. Zoals op zo veel kampeerterreinen zijn de aanwezige kampeermiddelen op Camping de Bocht in de loop der jaren – kort gezegd – steeds meer onverplaatsbaar geworden. Daardoor is er ten eerste een discrepantie ontstaan tussen het tijdelijk karakter van de jaarlijks opnieuw te sluiten huurovereenkomsten, en het evident duurzame karakter van (het merendeel van) de kampeermiddelen die met toestemming van Camping De Bocht zijn opgericht. Daarenboven heeft Camping De Bocht (althans haar rechtsvoorgangers) zichzelf bij verkoop van het kampeermiddel aan de opvolgend huurder 10% van de verkoopprijs bedongen. De op zichzelf rechtmatige opzegging van de huurovereenkomsten moet naar het oordeel van de kantonrechter vergezeld gaan van een redelijke schadevergoeding die recht doet aan genoemde omstandigheden. Het gaat dan niet om een volledige vergoeding van de economische waarde van de kampeermiddelen. Door te investeren in – naar eigen zeggen – onverplaatsbare kampeermiddelen op gehuurde grond (waarbij de overeengekomen RECRON-voorwaarden volstrekt duidelijk zijn over de tijdelijkheid van de huur) hebben de huurders immers het risico genomen dat die investering eens verloren zou gaan. Dat dit risico zich uiteindelijk heeft verwezenlijkt moet daarom in overwegende mate voor hun eigen rekening blijven."

De camping moet de huurders dus wel deels schadeloos gaan stellen vanwege de omstandigheden van het geval. In een zaak in Almelo bleek een Kort Geding niet de juiste manier voor de verhuurder. In sommige gevallen is er nog een geschil over huur voor onbepaalde tijd of van jaar tot jaar. Om alle algemene voorwaarden van Recron te lezen klikt u op de foto. U kunt de hele uitspraak lezen door op het logo van de Rechtspraak te klikken. Op de website van de ANWB kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Update: 26-04-2022

bottom of page