top of page

Tickets4U

Over Tickets4U zijn op internet een aantal negatieve beoordelingen te vinden. Juridisch heeft Ticktes4U ook een probleem. De kantonrechter te Amsterdam oordeelt dat de consument onvoldoende duidelijk wordt gemaakt tijdens het bestelproces dat hij of zij verplicht is de tickets moet afnemen in plaats van vrijblijvend naar de prijs te informeren en alle voorwaarden. De rechter verwoordt dit als volgt:

7. Voldoende vast staat daarom dat [gedaagde] de benodigde stappen van het bestelproces heeft doorlopen en dat derhalve tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Dat een overeenkomst is aangegaan is vervolgens bevestigd met de onder 1.2 genoemde
e-mail, die [gedaagde] ook heeft ontvangen. De omstandigheid dat [gedaagde] de bestelling heeft geplaatst onder een andere naam brengt geen verandering in het oordeel dat een overeenkomst tussen hem en Tickets4U tot stand is gekomen. Het is immers niet in geschil dat [gedaagde] degene is die het bestelproces heeft doorlopen. Evenmin doet het feit dat [gedaagde] de tickets niet heeft betaald, af aan de totstandkoming van de overeenkomst.

8. [gedaagde] voert echter terecht aan dat Tickets4U niet heeft voldaan aan de eisen van artikel 6: 230v lid 3 BW. Daarin is bepaald dat het elektronische bestelproces op zodanige wijze moet zijn ingericht dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is volgens het artikel aan de vorige zin voldaan, indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede «bestelling met betalingsverplichting» wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring, aldus nog steeds de tekst van artikel 6: 230v lid 3 BW.

9. Uit de door Tickets4U overgelegde uitdraai van de website volgt niet dat aan de hiervoor onder 8 vermelde wettelijke vereisten is voldaan. Op de webpagina aangeduid met nummer 12, betreffende stap 5, is te lezen: Hieronder staat een overzicht van uw bestelgegevens. Controleer of deze gegevens juist zijn. U kunt wijzigingen aanbrengen door op ‘vorige’ te klikken. Als u op ‘order bevestigen’ klikt, zal de order verzonden worden. Daarna worden de gegevens en de kosten van de tickets weergegeven, gevolgd door de knop ‘order bevestigen’. Nergens in het bestelproces wordt vermeld dat het bevestigen van de order, hetgeen gelijk is te stellen aan het plaatsten van een bestelling, een betalingsverplichting meebrengt. Tickets4U heeft in reactie op het beroep door [gedaagde] op het bepaalde in artikel 6:230v BW geen verdere toelichting gegeven dan dat zij heeft verwezen naar de hiervoor aangehaalde tekst en de opgesomde gegevens in afbeelding 12. Daarmede heeft Tickets4U niet voldoende aangevoerd om aan te nemen dat is voldaan aan het vereiste dat [gedaagde] het aanbod niet kon aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk was gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhield.

10. [gedaagde] komt gelet op het voorgaande – en nu in artikel 6: 230v lid 3 BW voorts is bepaald dat een overeenkomst die in strijd met lid 3 tot stand komt, vernietigbaar is – een beroep op vernietiging toe. Daarmee zijn de verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen. De vordering van Tickets4U wordt dan ook afgewezen.

De consument hoeft Tickets4U dus niets te betalen. U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

bottom of page