top of page

Tweedehands zeiljacht, non-conform?

Als u een tweedehands zeiljacht koopt heeft u als consument meer bescherming wanneer u een dergelijk jacht van een particulier koopt. Maar ook dan heeft u een wettelijke bescherming als het jacht 'non-conform' is. De rechter in Rotterdam kwam tot de volgende overweging en conclusie:

Partijen hebben de (...) koopovereenkomst gesloten. Dit betreft geen consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), want de verkoper [gedaagde] heeft niet gehandeld in het kader van een handelsbedrijf, ambachts- of beroepsactiviteit. Hij heeft als privépersoon de boot verkocht. Dat neemt niet weg dat het bepaalde in artikel 7:17 BW, dat gaat over conformiteit bij koop, hierop van toepassing is. Op grond van het eerste lid van dit artikel dient de afgeleverde zaak aan de overeenkomst te beantwoorden. Op grond van het tweede lid van dit artikel - voor zover van belang - beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Bij het sluiten van de koopovereenkomst is [eiser] ervan op de hoogte geweest dat de boot dateert uit 1992 en dat de motor vervangen is in 2002. Hij heeft dus geweten dat de levensduur van de eerste motor 10 jaar is geweest, terwijl de motor die daarvoor in de plaats is gekomen ten tijde van de koop inmiddels 13 jaar oud was. De motor was dus niet nieuw en gelet op het feit dat de leeftijd van de motor die van de vervangen motor inmiddels ruimschoots had overschreden, diende [eiser] erop bedacht te zijn dat (op korte termijn) problemen met de motor zich konden voordoen. Op grond van de stelling ter zitting dat de motor 532 draaiuren had, kan zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet de conclusie worden getrokken dat dergelijke bedachtzaamheid niet geboden was.

Als vermeld onder 2.1 heeft [eiser] voorafgaand aan de koop een proefvaart gemaakt met de boot, waarbij tevens op de motor is gevaren. De motor sloeg op een gegeven moment bijna af. De uitleg van [gedaagde] over de mogelijke oorzaak hiervan, te weten aangroei aan de schroef, heeft [eiser] niet bewogen om na te gaan of daar daadwerkelijk sprake van was. Dat had eenvoudig gekund. Door genoegen te nemen met de uitleg van [gedaagde] in plaats van te kijken en/of te voelen of er aangroei (van zeepok) was, heeft [eiser] het risico genomen van een mogelijk andere oorzaak voor het bijna uitvallen van de motor, terwijl hij bedacht had moeten zijn op problemen.

Ter zitting heeft [eiser] gesteld dat hij niet gehouden was om een keuring te verrichten. Dat is juist, maar door geen technisch onderzoek te (laten) verrichten, is hij onder de gegeven omstandigheden te lichtvaardig uitgegaan van de goede werking van de motor. Aldus heeft [eiser] aanvaard dat er sprake kon zijn van een gebrek in de motor.

Het is dus verstandig om bij de aankoop van een tweedehands zeiljacht een technische keuring te laten plaats vinden. Zonder een dergelijke keuring neemt u een groot risico. U kunt de uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

bottom of page