top of page
Noodzakelijk onderhoud?

 

Stel u heeft een lekkend dak en er moet direct onderhoud worden verricht. Het andere lid van de VvE wil geen toestemming verlenen voor de reparatie. Dan kan het nodig zijn om de kantonrechter vervangende toestemming te vragen voor dit nodig onderhoud. Met deze machtiging kunnen de werkzaamheden ten laste van de VvE worden uitgevoerd.

Het gaat dus wel om noodzakelijk onderhoud, dat blijkt onder andere uit de uit spraak van de kantonrechter uit Middelburg:

"bij mail van 30 november 2013 voorgesteld de werkzaamheden te beperken tot het strikt noodzakelijke onderhoud dat geen uitstel duldt, namelijk de werkzaamheden aan de goot aan de voorgevel en het dakterras eerste verdieping achter (lekkage serre), welke werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd door [aannemingsbedrijf]. Nu deze mail van [verzoeker] ruimte bood voor een minnelijke oplossing is de behandeling en beslissing vervolgens aangehouden. [verzoeker] heeft daarna om een beslissing gevraagd, waaruit geconcludeerd moet worden dat geen regeling tussen partijen is bereikt.

Het staat vast dat er dringend onderhoud dient te worden verricht. De door [verzoeker] gevraagde machtiging zal dan ook worden verleend en wel tot die werkzaamheden die door hem zijn aangegeven in de mail van 30 november 2013. [verweerder] en/of de VvE hebben daartegen geen of onvoldoende verweer gevoerd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de lijn van de het rapport van De Braal en de offerte van [aannemingsbedrijf]. De kosten van de werkzaamheden komen voor rekening voor de VvE en zulks op de wijze als in de akte van splitsing bepaald. De door De Braal gemaakte kosten komen ook voor rekening van de VvE.

Voor de overige werkzaamheden als aangegeven in het rapport van De Braal bestaat op dit moment onvoldoende urgentie en bovendien vormen de financiën van de VvE een ernstige belemmering.

De kantonrechter overweegt nog dat partijen het financiële aspect van (het voorbestaan van de) VvE niet uit het oog moeten verliezen. De akte van splitsing bepaalt hoe de verdeling van de kosten tussen de eigenaren moet plaatsvinden indien de VvE zelf over onvoldoende middelen beschikt. Dat kan tot grote verplichtingen leiden."

Overigens kan de procedure van artikel 5:121 BW niet voor alle problemen binnen de VvE worden gebruikt, aldus het Hof te Leeuwarden. Als u het wel eens bent met het onderhoud, maar u het niet eens bent met de fasering van het werk, zult u binnen 30 dagen na het besluit dit moeten aanvechten, zie de Rechtbank Maastricht. Vervangende machtiging kan ook na het verrichten van de werkzaamheden worden gevraagd, maar dan loopt u natuurlijk wel wat risico's. Een ander voorbeeld van een zaak is deze Rotterdamse zaak.

JuristBrabant.nl (JuristVvE.nl) is lid van de Juristen Vereniging voor Appartementsrechten (JvA) en helpt u graag. Als u op het logo klikt lees u meer over deze specialistenvereniging. Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak lezen.

bottom of page