top of page

Benoeming van de voorzitter van de VvE

De ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) benoemt een voorzitter. In sommige reglementen is het toegelaten om een 'externe' voorzitter te benoemen. De voorzitter is dan niet één van de leden. Sommige voorzitters worden betaald voor hun functie. Een VvE zet op haar agenda 'Benoeming bestuur in de ruimste zin met schriftelijke stemming'. Is een dergelijk agendapunt duidelijk genoeg? De kantonrechter te Alkmaar kwam tot de volgende conclusie:

"In de uitnodiging voor deze vergadering is onder punt 9 vermeld: ‘Benoeming bestuur in de ruimste zin met schriftelijke stemming’. In de toelichting bij dit punt staan de redenen waarom het besluit in vergadering van 8 april 2015 waarbij een nieuw bestuur is benoemd nietig (of in elk geval vernietigbaar) is. Ter terechtzitting heeft de VVE desgevraagd verklaard, dat de benoeming van [x.] als volgt in zijn werk is gegaan. De naam van [x.] was niet tevoren in de agenda of in de bijlagen bij de agenda vermeld. Ter vergadering is hij aan de aanwezigen voorgesteld. Hij werd benoemd tot voorzitter van de vergadering en gedurende de vergadering is hij ook voorgesteld als nieuw bestuurslid. Vast staat dat [x.] verwachtte een vergoeding voor zijn werkzaamheden te krijgen. Dit aspect is niet voorafgaand aan de vergadering gecommuniceerd naar de leden/eigenaren.

De kantonrechter stelt voorop dat het is toegestaan om een buitenstaander als bestuurder te benoemen, zo volgt uit artikel 41 lid 1 van het reglement.

 

Echter, nu de naam van [x.] niet tevoren in de agenda of bijlagen van die agenda is vermeld en evenmin is vermeld dat hij voor zijn werkzaamheden een vergoeding zou ontvangen, is sprake van een onzorgvuldig genomen besluit. Het is denkbaar dat sommige leden, die een volmacht hebben afgegeven om namens hen ter vergadering een stem uit te brengen, deze volmacht van nadere instructies hadden voorzien, als zij tevoren hadden geweten van deze benoeming en daarmee verbandhoudende bezoldiging of zelf ter vergadering hadden willen verschijnen. Het besluit, waarbij [x.] tot bestuurslid en voorzitter van het bestuur is benoemd, komt daarmee in strijd met de redelijkheid en billijkheid en dient te worden vernietigd."

De VvE kan dus niet volstaan met een algemene beschrijving dat er een bestuur wordt benoemd maar moet specifiek op de agenda plaatsen wie er wordt benoemd en welke vergoeding de bestuurder krijgt. Wanneer de VvE dat achterwege laat dan kan het besluit dus door de kantonrechter worden vernietigd. Klik op het logo van de Rechtspraak om de gehele uitspraak te lezen. Uit een andere uitspraak: het ontslag van een bestuurslid kan niet (zo maar) via een machtiging van de rechter.

 

Als u meent dat het bestuur niet goed handelt, dan zult u moeten opletten wat u daarvan kan bewijzen en welke woorden u daarvoor kiest. Het kan een lid van een VvE anders in situaties waarbij de spanningen en woorden flink oplopen eventueel dwangsommen kunnen gaan kosten. Laat het daarom het conflict niet oplopen en kijk met buurtbemiddeling en of juridische ondersteuning hoe het probleem in de kern op te lossen/ te schikken.

Heeft u ook een probleem rondom het benoemen van een bestuurslid? Neem dan tijdig contact op met JuristBrabant (JuristVvE.nl). U dient een dergelijk besluit namelijk binnen 30 dagen te vernietigen bij de kantonrechter! JuristBrabant is lid van Juristenvereniging Appartementsrechten (JvA).

bottom of page