top of page

Boete vanwege geluidsoverlast in uw VvE?

Geluidsoverlast binnen een VvE is natuurlijk vervelend. De ledenvergadering van de VvE wil graag maatregelen treffen om te geluidsoverlast te voorkomen en soms zelf te sanctioneren. De rechter moest oordelen over een zaak waarbij de VvE een 'zero tolerence' beleid had vastgelegd in haar huishoudelijk reglement. Bij elke overtreding moest het lid van de VvE € 250,- betalen. Het VvE-lid betwist overlast te hebben veroorzaakt, maar de hangjongeren naast haar appartement, ook vindt het lid de regels te streng. De rechter komt tot het volgende oordeel:

De beoordeling of sprake is van onredelijke hinder dient naar het oordeel van de kantonrechter objectiveerbaar te zijn. Dat betekent in beginsel dat degene die zich op onredelijke hinder beroept, bij voorkeur beschikt over een objectieve bron. In dit soort zaken wordt over het algemeen dan gedoeld op dagrapporten of mutatiestaten van de politie.

Uit de stukken blijkt dat met betrekking tot de verweten geluidshinder de politie drie keer is ingeschakeld door leden van de VVE, maar niet blijkt dat op grond daarvan onredelijke hinder, veroorzaakt door het gezin van [X] , objectief is waargenomen of vastgesteld. Daarom moet worden uitgegaan van enerzijds de klachten van de bewoners/eigenaren van het complex en anderzijds de interpretatie daarvan door [X] .

Het behoeft geen betoog dat hier de schoen wringt. Anders dan [X] stelt, is het te simpel om de klachten van de bewoners toe te schrijven aan hun gevorderde leeftijd en de daaraan verbonden (gezapige) levenshouding. Op die wijze wordt een groep mensen op basis van hun leeftijd geëtiketteerd als groep, die om het minste of geringste geraakt zou zijn door enige hinder.

Anderzijds geldt dat een gezin met kinderen in de leeftijd van 14 en 17 jaar over het algemeen in een andere levensfase verkeert dan de overige bewoners van het complex, waardoor wellicht meer geluidoverlast wordt veroorzaakt dan door personen zonder kinderen.

Met name ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de door bewoners genoemde onredelijke hinder vooral door hen wordt ervaren in het weekend, en soms door de week vanaf het balkon. De door de bewoners ervaren overlast bestaat in het weekend vooral uit geluid van harde muziek (tot 3 à 4 uur ’s nachts), lawaai bij het verlaten van het appartement van bezoekers van de kinderen van [X] en van brommers bij het komen en gaan van het bezoek.

In deze zaak gaat het concreet om het verwijt dat in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei 2016, alsook in de nacht van zaterdag 21 mei op zondag 22 mei 2016, wederom klachten van bewoners zijn ontvangen over het gedrag van het gezin van [X] . Dit blijkt uit de aantekende brief van het bestuur van de VVE van 26 mei 2016 aan [X] , waarin staat vermeld dat [X] daarvan door de buren op de hoogte is gesteld. Op die grond wordt, onder verwijzing naar art. 41 van het Modelreglement, door de VVE een boete van € 500,-- aan [X] opgelegd.

Vastgesteld moet worden dat niet blijkt dat de juistheid van deze klacht – te weten onredelijke hinder – objectief is vastgesteld, bijvoorbeeld door middel van een dagrapport of mutatiestaat van de politie. Dat betekent dat de ondervonden hinder moeilijk kan worden gekwalificeerd als onredelijk, zoals het verwijt van de VVE luidt. Dat brengt met zich dat de boete ten onrechte is opgelegd en dat om die reden het verzoek op dit punt als na te vermelden zal worden toegewezen.

Uit de aard van deze zaak betekent deze beslissing niet dat de gerezen problemen tussen partijen hiermee zijn opgelost. Daartoe zullen partijen nader in overleg dienen te treden, waarbij zij wellicht kunnen komen tot afspraken ten aanzien van de uren waarin een zero tolerance geldt met betrekking tot het produceren van geluid. Daarmee wordt bedoeld dat partijen zich neerleggen bij perioden waarbij een redelijke mate van stilte in acht wordt genomen. Deze beperking betekent bijvoorbeeld het luisteren naar muziek via de koptelefoon, het zachtjes praten in de publieke ruimte, het zachtjes praten bij de in- en uitgang bij de toren gedurende de nachtelijke uren in de weekenden en door de weeks tussen 10 uur ’s avond en 7 uur ’s morgens.

Het is echter aan partijen om daaromtrent nadere afspraken te maken met elkaar.

In deze zaak is er dus een gebrek aan bewijs van de overlast en zullen partijen met elkaar moeten gaan overleggen. De rechter geeft zelfs een voorzetje hoe de regeling vorm te geven. Hopelijk nemen de partijen deze voorzet over. U kunt de gehele uitspraak lezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Het meten of er sprake is van geluidsoverlast kan via de Matron meting. Op veel smart phones kun je ook een geluidsmeter plaatsen, bijvoorbeeld die van de FNV. 

In een andere zaak waarbij studenten geluidsoverlast veroorzaken, toetst de rechter eerst of verhuur als woonruimte is toegestaan (in die VvE wel), en vervolgens of er sprake is van een onrechtmatige daad. Dat laatste blijkt het geval volgens de rechter uit Amsterdam. Soms is er geen boete opgenomen, maar wel andere verplichtingen ten aanzien van de ondergrond/ het voorkomen van contactgeluiden, blijkens een andere zaak uit Amsterdam.

 

Heeft u een probleem in uw VvE met geluidsoverlast? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristVvE.nl).

bottom of page