top of page

Heeft uw VvE zonder kascontrole de jaarstukken goedgekeurd?

 

Het komt soms voor dat de leden van de VvE niet in de kascontrole-commissie willen of dat er überhaupt geen kascontrolecommissie door de ledenvergadering wordt ingeschakeld. U kunt dan de kantonrechter verzoeken het besluit te vernietigen. De rechter oordeelde over een situatie waarbij er geen kascontrolecommissie was ingesteld en het bestuur toch decharge vroeg en kreeg van de ledenvergadering:

 

"Artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub a BW bepaalt dat besluiten van organen van een vereniging die in strijd met wettelijke en statutaire bepalingen tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Artikel 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden moet benoemen. Zij hebben tot taak het jaarverslag en de afgelegde verantwoording te onderzoeken en hun bevindingen aan de vergadering mee te delen. [naam 4] is geen lid van de VvE. Geconcludeerd dient dan ook te worden dat het besluit van 24 april 2013 van de vergadering van de VvE in strijd met de wettelijke bepaling van artikel 2:48 BW tot stand is gekomen. Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemen teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken. Dat klemt temeer nu gebleken is dat [naam 4] en [verzoeker] samen tot lid van de Kascommissie 2011 waren benoemd, maar bij gebreke aan overeenstemming over het gevoerde financiële beleid niet tot een eensluidend verslag konden komen.

 

Reeds om die reden moeten de besluiten van de algemene vergadering d.d. 24 april 2013 met betrekking tot de goedkeuring van de jaarstukken over 2011 en 2012, alsmede de decharge van het bestuur met betrekking tot het financiële beheer haar beleid over de jaren 2011 en 2012 vernietigd worden."

 

Let u wel op. Het verzoekschrift om het besluit te vernietigen moet wel binnen vier weken na het besluit bij de kantonrechter liggen. Neemt u daarom tijdig contact op voor juridisch advies.Klikt u op het logo van de Rechtspraak om de hele uitspraak te lezen.

bottom of page