top of page

Geluidsoverlast van de VvE-lift, vervanging zonder VvE?

Als u stelselmatig last heeft van het geluid en trillingen van de ligt in uw VvE wil u graag dat dit probleem wordt opgelost. In een gerechtelijke procedure spreekt een appartementsgerechtigde de bouwer van de lift aan. Hij wil dat de bouwer de lift aanpast, echter daarvoor moet de hele lift worden vervangen. Kan dat zonder een besluit van de VvE?

In een dergelijke zaak kwam de rechter uit Gelderland tot de volgende overweging:

"[eiser] heeft nog aangevoerd dat de VvE in geval de vordering zal worden toegewezen bereid zal zijn om haar instemming te verlenen. De belangen van de VvE en die van [eiser] zijn volgens [eiser] gelijk en [eiser] heeft geen reden om te veronderstellen dat de VvE geen medewerking aan een veroordeling zal verlenen. Hierover bestaat thans evenwel nog onvoldoende duidelijkheid. Met algehele vervanging van de lift is een tijdspanne gemoeid van ongeveer drie weken. Dit betekent dat de lift gedurende die tijd niet bruikbaar is, hetgeen voor het merendeel van de bewoners – mogelijk zijn er bewoners die slecht ter been zijn – gevolgen heeft, terwijl deze bewoners geen geluidshinder ondervinden. Thans is dan ook onvoldoende aannemelijk dat de leden van de VvE zonder meer zullen instemmen met vervanging van de lift. Toewijzing van de vordering zou betekenen dat BPD moet worden veroordeeld om aan het arbitrale vonnis te voldoen, hetgeen BPD zonder medewerking van derden, de VvE echter niet kan. Het ligt dan ook meer voor de hand dat [eiser] zich wendt tot de VvE met het verzoek aan de VvE nakoming van het (andere) arbitrale vonnis te verlangen ten behoeve van haar leden. Dit geldt temeer nu inmiddels is gebleken dat de eigenaren van de penthouses in de andere twee torens van het appartementencomplex ook geluidsoverlast ondervinden van de in die torens aanwezige liften."

De uitspraak is voor dit lid van de VvE natuurlijk een tegenvaller, maar de rechter houdt ook rekening met de mogelijke belangen van de andere leden van de VvE. U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Voor een andere uitspraak over een probleem met een lift binnen een VvE klikt u hier

 

Heeft u ook een probleem binnen uw VvE? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristVvE.nl).

bottom of page