top of page

Mag de VvE uw schotelantenne verbieden?

 

Een schotelantenne is natuurlijk handig om veel TV-zenders te ontvangen. Maar een schotelantenne vinden andere mensen in uw VvE mogelijk weer lelijk. Mag de VvE besluiten om de schotelantennes rondom uw VvE te verbieden?

 

De rechter kwam tot de volgende conclusie:

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat het huishoudelijk reglement (vanaf 13 juni 2014) een verbod op het plaatsen van een schotelantenne bevat. Als uitgangspunt heeft te gelden dat, ongeacht enig contractueel verbod, van het recht van vrije nieuwsgaring alleen vanwege dringende redenen van algemeen belang mag worden afgeweken en dat derhalve een schotelantenne alleen kan worden verboden als sprake is van geconcretiseerde zwaarwegende belangen van (in dit geval) de [eiseres] om het aanbrengen van schotels tegen te gaan. De [eiseres] heeft in dat kader aangevoerd dat de eenheid van het appartementencomplex dient te worden bewaard en dat de schotel een ontsierend effect heeft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze stelling in dit geval niet als voldoende concreet zwaarwegend belang kan worden aangemerkt. Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is verhandeld is immers gebleken dat de schotelantenne van [gedaagde] donkergroen van kleur is en omringd is met beplanting, waardoor de schotel vanaf de openbare weg en het gemeenschappelijke gazon van de [eiseres] niet, althans nauwelijks zichtbaar is. Dat de schotelantenne van [gedaagde] een zodanige negatieve invloed op het aanzicht van het appartementencomplex heeft dat deze (met spoed) dient te worden verwijderd is aldus niet aannemelijk. Nu daarnaast gesteld noch gebleken is dat het appartementencomplex een aantoonbare esthetische en/of architectonische waarde vertegenwoordigt, kan deze stelling de [eiseres] dan ook niet baten.

(...)

Gelet op al het vorenstaande, is de voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende gronden aanwezig zijn om de gevorderde verwijdering van de schotelantenne op dit moment toe te wijzen. Daarmee valt de belangenafweging die in het kader van deze procedure is gemaakt in het voordeel van [gedaagde] uit en zal ook deze vordering van de [eiseres] worden afgewezen. Daarbij merkt de voorzieningenrechter wel op dat deze beslissing anders kan zijn op het moment dat komt vast te staan dat [gedaagde] de door hem gewenste zenders op een alternatieve en van hem (gezien zijn leeftijd) te vergen wijze zou kunnen ontvangen.

 

Uit de uitspraak blijkt dat de VvE niet zomaar een schotelantenne kan verbieden. Maar daartegenover staat wel dat de schotelantenne-houder wel dient aan te tonen waarvoor de schotel nodig is. De schotelantenne kan ook geschil vormen tussen een huurder en verhuurder, ook dan weegt de rechter artikel 10 E.V.R.M.. Maar internet en betaalabonnementen kunnen op termijn afdoende alternatieven gaan vormen.

Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de gehele uitspraak lezen. Heeft u ook een probleem binnen uw VvE? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrababant.nl (JuristVvE.nl).

bottom of page