top of page

Zijn de terrasvlonders van de VvE?

Aan het onderhoud en vervanging van gemeenschappelijke eigendommen van de VvE (Vereniging van Eigenaren) dienen alle leden volgens de verdeelsleutel bij te dragen. Het is daarom belangrijk te weten of iets een gemeenschappelijk eigendom is of van één van de appartementseigenaren. Zijn bijvoorbeeld de terrasvlonders in de VvE gemeenschappelijk? Het Hof in Den Haag overwoog en besloot als volgt:

"Of de terrasvlonders deel uitmaken van de terrassen of dat deze daarvan een afwerklaag vormen, mag derhalve slechts worden beoordeeld aan de hand van hetgeen daarover in de splitsingsakte is bepaald. Alle in het geding gebrachte verklaringen, het meerjarenonderhoudsplan en de technische omschrijving bij de koop-/aannemingsovereenkomst moeten derhalve buiten beschouwing worden gelaten.

9. Uit de splitsingsakte volgt allereerst dat de appartementsrechten aan de eigenaars het recht geven op het uitsluitend gebruik van een woning met terras (dan wel een woning met balkon). De terrassen zijn in artikel 9 lid 1 sub a, ook al betreft het gedeelten die slechts in privé door de eigenaren zullen worden gebruikt, expliciet als gemeenschappelijk aangemerkt. Het hof is met [geïntimeerden] van oordeel dat naar normaal taalgebruik onder “terras” dient te worden verstaan een begaanbaar oppervlak waarop men kan plaatsnemen. De VvE heeft tijdens de mondelinge behandeling erkend dat als de terrasvlonders zouden worden weggedacht, enkel sprake is van een plat dak met kunststof dakbedekking waarover niet mag worden gelopen. Van een (recht op gebruik van een) terras kan dan niet meer worden gesproken. Hieruit volgt dat de terrasvlonders noodzakelijk zijn om het terras als zodanig te kunnen gebruiken zodat zij onderdeel uitmaken van het terras en niet slechts als afwerklaag daarvan kunnen worden beschouwd. Steun voor deze uitleg wordt eveneens gevonden in artikel 18 lid 1 van de splitsingsakte waarin ten aanzien van het onderhoud de afwerklaag van het terras als privé gedeelte wordt aangemerkt en in lid 7 van dat artikel waarin wordt gesproken over het “kleurgebruik van de afwerklagen van balkons en terrassen”. Daaruit moet volgens het hof worden afgeleid dat met de afwerklaag niet de terrasvlonders zelf zijn bedoeld (noch de onderliggende balken of kunststof dakbedekking) maar alleen een eventueel daarop aangebrachte verflaag of een laag van een ander materiaal. De naar objectieve maatstaven uit de splitsingsakte af te leiden bedoeling is naar het oordeel van het hof daarom dat onder “terrassen” tevens de terrasvlonders zijn begrepen zodat de VvE bij behoorlijke afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid kon besluiten om de terrasvlonders als afwerklaag en daarmee als niet-gemeenschappelijk aan te merken."

De terrasvlonders zijn in dit geval dus ook gemeenschappelijk eigendom om dat zij een noodzakelijk onderdeel uitmaken van het dakterras, ze liggen er niet als versiering maar als ondergrond. Daarbij is het belangrijk de splitsingsakte en het juiste modelreglement te raadplegen. Hier leest u een recente zaak bij de rechter te Haarlem.

Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak nalezen. Heeft u ook een probleem binnen uw VvE, neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristVvE.nl).

bottom of page