top of page
Disclaimer & Privacy
 
JuristBrabant.nl spant zich in om zorgvuldig om te gaan met uw privacy. Via Gratis tips kunt u contact opnemen met JuristBrabant.nl voor een vrijblijvend gratis tip. Uw privacy gevoelige gegevens worden niet aan derden verstrekt (of verkocht). De gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van mogelijke aansprakelijkheid inzake de tip. Voor opdrachten worden de gegevens bewaard conform de richtlijnen van aangesloten beroepsorganisaties. Door het 013 nummer te bellen van JuristBrabant.nl worden de gegevens verstrekt aan ondergeschikt derde telefoonbedrijf. Van de gesprekken worden geluidsopnamen gemaakt en gevraagd om telefoongegevens en emailadres om contact te kunnen opnemen en alvast de rechtsvraag van rechtzoekende te begrijpen. Indien u denkt dat JuristBrabant.nl op een betere wijze kan omgaan met uw privacy dan hoort JuristBrabant.nl dat graag. Privacy en vertrouwen zijn namelijk belangrijk.
De informatie op JuristBrabant.nl, JuristErfrecht.nl, JuristVvE.nl, JuristBurenrecht.nl, JuristTuchtrecht.nl en JuristHuurrecht.nl, JuristBrabant.com en thema website's zoals: Jurist-Breda.nl, Jurist-DenBosch.nl, Jurist-Eindhoven.nl, JuristTilburg.nl, Jurist-Tilburg.nl, ExpertErfrecht.nlLegataris.nl, Legitimaris.nl, PriveClausule.nlSomIneens.nl, SpecialistErfrecht.nl, KlachtNotaris.nlKlachtArag.nl, KlachtDAS.nl, KlachtKlaverblad.nl, KlachtSAR.nl (Achmea), KlachtSRK.nl en KlachtSUR.nl (Univé) die naar deze website verwijzen, is met zorg en aandacht samengesteld. JuristBrabant.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website's. In het bijzonder wordt niet gegarandeerd dat de op deze website aangeboden informatie up to date, compleet, vrij van fouten, gebreken en/of virussen is. U vrijwaart JuristBrabant.nl voor alle mogelijke schade die uit het gebruik van deze website's zou kunnen voortvloeien.
De foto's op de website's zijn gemaakt door JuristBrabant.nl of van Pixabay.com en het Nationaal Archief.
Ziet u een fout of heeft u een opmerking over de website dan kunt u natuurlijk altijd een bericht sturen. Uw hulp om de site te verbeteren is altijd welkom!
Algemene Voorwaarden
 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van JuristBrabant.nl, gevestigd te Tilburg, KvK nummer. 63959399, BTW: NL001880343B91

 

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     JuristBrabant.nl, JuristErfrecht.nl, JuristVVE.nl, JuristBrabant.com: websites en  handelsnamen van JuristBrabant.nl, hierna gezamenlijk te noemen: JuristBrabant.nl;

b.    Cliënt: de contractspartij van JuristBrabant.nl;

c.     Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d.     Het Kantoor: de aan JuristBrabant.nl verbonden juristen en/of personen die door haar bij de uitvoering van de opdracht(en) van Cliënten worden ingeschakeld;

e.     Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief Verschotten en Kantoorkosten als onder sub f. en g. bedoeld, die JuristBrabant.nl voor uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;

f.      Verschotten: de kosten die JuristBrabant.nl in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt;

g.     Kantoor- en reiskosten: de vaste opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten;

h.     Juridisch Loket: Landelijk Juridisch Adviesbureau gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie;

i.      NVRA: Nederlandse Vereniging Rechtelijke Adviseurs, gevestigd te Almere.

 

II. Toepasselijkheid

a.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen JuristBrabant.nl en de Cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

b.     Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van zij die anderszins werkzaam zijn.

 

III. Overeenkomst

a.     Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door JuristBrabant.nl is aanvaard.

b.     De Cliënt stemt ermee in, dat JuristBrabant.nl de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

IV. Declaratie

a.     Voor de uitvoering van een overeenkomst is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met Verschotten, Kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b.     Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

c.     JuristBrabant.nl is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

d.     JuristBrabant.nl is gerechtigd jaarlijks het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

e.     JuristBrabant.nl behandeld geen zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt. Cliënt is verantwoordelijk om na te gaan of zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en verwijst daarvoor naar het Juridisch Loket.

 

V. Betaling

a.     Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van JuristBrabant.nl gestelde bankrekeningnummer, leidt tot kwijting van de Cliënt.

b.     Betaling van declaraties van JuristBrabant.nl– tenzij op de declaratie of elders uitdrukkelijk anders is vermeld - te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum. Bij overschrijding van een termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, tenzij de Cliënt een Consument is, in welke geval een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd is.

c.     Indien JuristBrabant.nl invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – ten bedrage van 15% met een minimum van € 100,- per openstaande declaratie - ten laste van de Cliënt.

 

VI. Aansprakelijkheid

a.     De aansprakelijkheid van Het Kantoor jegens Cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, of uit welke hoofde ook, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Het verzekerde bedrag bedraagt ten hoogste € 1.000.000,00 per aanspraak voor schade. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag van € 2.500,- of, indien het door JuristBrabant.nl in rekening gebrachte Honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 5.000,-.

b.     Bij het inschakelen van derden door het Kantoor, zal het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c.      De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het Kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

 

VII. Toepasselijk recht en geschillen/ klachten

a.     Op alle overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.

b.     JuristBrabant.nl is lid van de NVRA. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van dienstverlening, inclusief die ten aanzien van declaraties, worden beslecht door de NVRA. Voor het inschakelen van de NVRA proberen cliënt en JuristBrabant.nl gezamenlijk het geschil op te lossen.

c.     Betreft het geschil een opdracht van een consument, dan voorziet het oordeel van de NVRA in bindend advies, tenzij de consument zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone Nederlandse rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een consument is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de NVRA stort. Doet de consument dit niet, dan blijft JuristBrabant.nl  bevoegd de openstaande factuur te vorderen.

d.     Indien de NVRA niet bevoegd mocht zijn het geschil in behandeling te nemen is de gewone Nederlandse rechter ter standplaats van JuristBrabant.nl bevoegd, tenzij dwingend wettelijk een andere rechter is aangewezen dan wel tenzij JuristBrabant.nl kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

 

 

JuristBrabant.nl,  september 2015

bottom of page