top of page

Alsnog Beneficiair aanvaarden?

Heeft u de erfenis zuiver aanvaardt en wordt u verrast door een onbekende schuld(eiser)? Sinds 1 september 2016 is de Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schuldeisers (BETS) van toepassing. De nieuwe wet heeft twee wetsartikelen gewijzigd. Soms is de erfenis door de erfgenaam nog niet zuiver aanvaard door zijn of haar gedrag. Of het is soms mogelijk om alsnog beneficiair te aanvaarden.

In artikel 4:192 BW staat nu:

Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.

De huidige wet beperkt de wijze waarop de erfgenamen door gedrag de erfenis zuiver aanvaardt, nu alleen door verkoop, bezwaren (= verpanden of hypotheek op vestigen) (of aan verhaal onttrekken). Vroeger was de norm: als 'heer en meester' gedragen. Als u de erfenis nog niet zuiver heeft aanvaardt, dan kunt u alsnog uw keuze maken door beneficiair te aanvaarden. Stel dat u door verkoop de erfenis toch zuiver heeft aanvaardt, dan is er een tweede mogelijkheid.

In artikel 4:194 a van het Burgerlijk Wetboek staat nu:

  • Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

  • Wanneer een erfgenaam na vereffening of verdeling van de nalatenschap bekend wordt met een schuld, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan hij de kantonrechter, binnen de in het eerste lid genoemde termijn, verzoeken om te worden ontheven van zijn verplichting de schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet uit hetgeen hij krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen, kan worden voldaan. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.

De eis is dus wel dat u als erfgenaam de schuld niet kende en behoorde te kennen. Daarover kunnen de belanghebbenden nog van mening verschillen. Over artikel 4:194a B.W. wordt reeds geprocedeerd, een overzicht van een aantal uitspraken:

- ook indien een derde uw administratie slecht beheert, had u de schuld behoren te kennen, aldus de rechter te Utrecht;

- de termijn van drie maanden wordt de Haarlemse rechter strikt gehandhaaft;

- de wet werkt sinds 1 september 2016, de schulden die men voor die datum reeds kende zijn geen grond voor een beroep op dit wetsartikel, volgens de kantonrechter te Zaanstad;

- maar de kantonrechter te Den Bosch denkt daar anders over, en honoreert het verzoek wel met een beroep op de redelijkheid en billijkheid.

De uitspraak van de rechter uit 's Hertogenbosch kunt u nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Let ook op de termijn om naar de kantonrechter te gaan, dat is slechts drie maanden! Heeft u ook een probleem met een erfenis en schulden? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristErfrecht.nl).

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl.

bottom of page